ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงวัวเพื่อเป็นแนวทางสร้างความเข้มแข็งและสร้างอาชีพเพื่อแก้ปัญหาการว่างงานให้กับเกษตรกรในช่วงสถานการณ์​โควิด

          เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง เข้าร่วมนำเสนอแนวทางการจัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงวัว ร่วมกับ​ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย​ สำนักงานสภาเกษตรกร​จังหวัด​ลำปาง​ สำนักงานปศุสัตว์​จังหวัดลำปาง​  มหาวิทยาลัย​พะเยา​ เป็นต้น​ โดยได้นำเสนอเรื่อง  สถานการณ์การเลี้ยงวัว/ค้าวัวปัจจุบัน​ในประเทศ ,  การค้าระหว่างประเทศ ,  เขตปลอดโรคปากเท้าเปื่อยของประเทศไทย  , ความหมายแซนด์บ๊อกซ์ (Sandbox) (พื้นที่นำร่อง) , กระบวน ระบบการส่งเสริมเกษตรกร , การอำนวยสินเชื่อส่งเสริมการเลี้ยงโค – กระบือ ทั้งนี้​ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสร้างอาชีพ​ เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานให้กับเกษตรกรในช่วงสถานการณ์​การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา​ 2019​(COVID-19) ณ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

สภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาทประสานช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนาข้าว

          เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2564 นางสาวจิตติยา  บางแสง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท​ สืบเนื่องจากได้รับเรื่องจากสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ว่าเขตอำเภอเมืองชัยนาทมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากน้ำในบึงบัวเอ่อล้นจากสภาวะปริมาณน้ำมากเข้ามาในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ปลูกข้าวและขณะนี้ข้าวอยู่ในระยะตั้งท้อง  หากปล่อยให้น้ำทะลักเข้าเต็มพื้นที่แปลงนาของเกษตรกรจะเกิดความเสียหายในพื้นที่ทำนา ประมาณ 300 ไร่ จำนวน 30 ครัวเรือน จึงลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือและเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาทได้ทำหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท เพื่อขอความอนุเคราะห์นำเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้  เพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพการทำนาเลี้ยงชีพภายในครัวเรือนในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและเป็นการลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรต่อไป

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565 ครั้งที่ 1​  29​ ต.ค.นี้

          สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปี​งบประมาณ​ 2565 ครั้งที่ 1​ ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์​  ในวันศุกร์ที่ 29 ต.ค.2564 ณ ห้องประชุมอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด​ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยในการประชุมครั้งนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีวาระการประชุม​ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่​ ร่างพระราชบัญญัติชาวสวนผลไม้​  , การแต่งตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศไทย-จีน ตามประกาศสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน​ ​,  ผลการเข้าพบหารือนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565​ , การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประชุมคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ 15 คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565​  เรื่อง​เพื่อ​พิจารณา​ ได้แก่​ ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ​ , การแก้ไขข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555 , ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี