ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติชี้ใช้วิกฤตพลิกตำราสร้างบัณฑิต ‘3 วิกฤต กระทบ 4 เกษตร’

          นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในงานประชุมเสวนา เรื่อง“ปฏิรูปภาคการเกษตร พัฒนาคน สู่การพลิกโฉมการเรียนการสอน” ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ว่า วิกฤตการณ์ของโลกหลายเรื่องที่เผชิญอยู่ สรุปได้ 3 เรื่อง คือ วิกฤตการณ์โลกร้อน โรคระบาด และ ความขัดแย้งด้านการค้าไร้พรมแดน วิกฤตทั้ง 3 เรื่องยังส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร 4 สาขา ได้แก่ สาขาพืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ และ ประมง ท้ายที่สุดมหาวิทยาลัยต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองต่อปัญหาประเทศชาติและอนาคตของตัวเองได้ สร้างสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยได้ เวลานี้จึงเหมาะสมที่จะเปลี่ยน วิกฤตการณ์ถ้าเผชิญแล้วเริ่มคิดทบทวนแล้วค่อยเริ่มเปลี่ยน ถ้าไม่ทบทวนและไม่เปลี่ยนโอกาสก็จะหมดไปวิกฤตการณ์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมและหนักกว่าเดิม การเรียนตามหลักสูตรในตำรายังมีความจำเป็นแต่เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรที่เหมาะสม ความรู้นอกห้องเรียนนั้นสำคัญมากเพราะจะทำให้เด็กจบใหม่เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขวาง รู้จักค้นคว้ามากขึ้น การทำให้เด็กจบมาพร้อมกับความพร้อม ความเป็นผู้นำคน ความพร้อมในการท้าทายตัวเองที่จะเป็นผู้ประกอบการให้ได้ ไม่ง่ายแต่เชื่อว่าทำได้ มหาวิทยาลัยเป็นความคาดหวังของสังคมและจะเป็นผู้นำในการทำให้ภาคเกษตรของไทยยังคงดำรงอยู่ต่อไปอย่างมีคุณภาพและเป็นที่พึ่งของเกษตรกรได้ในอนาคต

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นด้วยกับการเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

          นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติสนับสนุนและเห็นด้วย  เพราะสถานการณ์ที่ผ่านมาทุกคนได้รับผลกระทบหมดต่างกันว่ามาก/น้อย การเปิดประเทศจะทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้น (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์ )

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

           เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด  โดยนายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด  ในการประชุมครั้งนี้สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีวาระการประชุม เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติชาวสวนผลไม้  , การแต่งตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศไทย-จีน ตามประกาศสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ,  ผลการเข้าพบหารือนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 , การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประชุมคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ 15 คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ , ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. …  ,  ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. …  ,  ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ….  ,  การแก้ไขข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555 , ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี