ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

สภาเกษตรกรฯเตรียมส่งแนวทางสร้างความยั่งยืน หลังโรคระบาดหมูกระทบหนัก พร้อมผลักดันประกันภัย

          เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ครั้งที่ 4/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงรวมทั้งยังกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ สภาเกษตรกรแห่งชาติในนามคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร โดยเตรียมเสนอแนวทางในการดำเนินงาน แบ่งเป็น มาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที มาตรการระยะปานกลาง ภายใน 3 ปี และ มาตรการระยะยาว ภายใน 5 ปี โดยมาตรการทั้งหมดจะส่งถึงนายกรัฐมนตรี , นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ต่อไป

สภาเกษตรกรฯประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม

          เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมด้วย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้บริหาร และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุม เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 79/2564 , ความเห็นของหน่วยงานในการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ แนวทางการกำหนดนโยบายและมาตรการขับเคลื่อนโดยใช้แผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม , แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม , แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีเวทีสำหรับช่วยกันคิด วิเคราะห์ ค้นหาทางออก วางแผนพัฒนา และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่แบบบูรณาการ

สภาเกษตรกรเสนอ “ท้ายน้ำทำนาก่อน ไม่มีน้ำทำนารับชดเชยด้วย”

นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้พิจารณาหามาตรการช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรปลายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสภาเกษตรกรจะนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐบาล 2 ประเด็น คือ การบริหารจัดการน้ำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชลประทาน มาหารือ ยกตัวอย่าง เมื่อชลประทานปล่อยน้ำมาต้องส่งให้ปลายน้ำใช้ก่อน 2 วัน ตามด้วยกลางน้ำ 2 วัน และต้นน้ำ 2 วัน ผลคือได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม แต่ใช่ว่าจะหมดปัญหาซะทีเดียว เหตุเพราะน้ำในเขื่อนมีน้อยจึงไม่ทั่วถึงหลายพื้นที่การเกษตร จึงนำเสนออีกแนวทางแก้ปัญหาคือ โครงการประกันรายได้ อยากให้ดึงกลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถทำนาได้เลยทั้งปีเข้าร่วมโครงการชดเชยนี้ด้วย ทำนากี่ไร่ให้ได้รับการชดเชยตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
………………………………….
เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : สมชาย มารศรี