ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

 

ประธานสภาเกษตรกรฯร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรและ อบจ.ลำปาง

          เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมหารือการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 3  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำโดย นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และคณะทีมบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อระดมความคิดเห็น โดยแนวทางการหารือสภาเกษตรกรฯได้เสนอการดำเนินการ ในด้านที่ดิน แหล่งน้ำ การพัฒนาอาชีพแนวใหม่ และด้านอื่นๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจังหวัดลำปางต่อไป

สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรียื่นข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่ 3 อำเภอ

          เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2564 นายไพชยนต์  กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ยื่นหนังสือข้อเสนอต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า สืบเนื่องจากสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีได้จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ระดับอำเภอ ประจำปี 2564 ซึ่งพบว่า อ.บ่อทอง อ.เกาะจันทร์ และ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาช้างป่าในพื้นที่อนุรักษ์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่แหล่งอาหารตามธรรมชาติลดน้อยลง ช้างขาดแคลนอาหารจึงออกหากินพืชผลทางการเกษตรนอกเขตพื้นที่ป่าและทำร้ายคนในชุมชน สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและเป็นอันตรายต่อชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่อย่างมาก เกษตรกรในพื้นที่ 3 อำเภอดังกล่าวจึงเสนอให้สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีทำหนังสือเสนอถึงปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวด้วยข้อเสนอ 1.เรื่องค่าชดเชยความเสียหายด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยให้คุ้มค่าและเหมาะสมกับผลผลิตทางการเกษตรที่เสียตามจริง โดยให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักโดยตรง ซึ่งจากข้อเท็จจริงการชดเชยที่ผ่านมานั้นไม่เพียงพอหรือบางกรณีไม่สามารถชดเชยได้ ด้วยเหตุไม่เข้าเงื่อนไข 2.พิจารณาหาแนวทางค่าชดเชยความเสียหายด้านการเกษตร โดยอ้างอิงการกำหนดเงินค่าทดแทน เช่นเดียวกับการเวนคืนที่ดิน(ค่าทดแทนจำนวนผลผลิต/ต่อต้น) โดยกำหนดหลักเกณฑ์ค่าทดแทนจำนวนผลผลิต/ต่อต้น ให้เทียบเคียงกับบัญชีค่าทดแทนของหน่วยงานอื่นเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย หรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักโดยตรง 3.พิจารณาเสนอให้ประชาชนหรือมอบอำนาจให้หน่วยงานใด สามารถฟ้องร้อง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลปัญหาช้างป่าได้ กรณีที่เกิดความเสียหาย และบ่ายเบี่ยงการช่วยเหลือต่อความเสียหายด้านการเกษตรที่เกิดขึ้น 4.พิจารณาเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีการควบคุม หรือมีวิธีการป้องกันการเพิ่มปริมาณประชากรช้าง 5.พิจารณาเสนอให้สร้างแหล่งอาหารในพื้นที่เขตอุทยานเพิ่มขึ้น ในเขตพื้นที่ หมู่ 4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เม.ย.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  สำหรับการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่  การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา  ,  การเตรียมความพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแนวทางการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด ด้านสมุนไพร  ,  การขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ มาตรการเชิงรุก 16 มาตรการ ในการช่วยเหลือผลไม้ไทย ปี 2564  ,  พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ……  ,  แนวทางการเก็บข้อมูลการประเมินผลผลิตปาล์มน้ำมันในแต่ละพื้นที่จังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์  เรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย ขอความเห็นชอบหลักการในการจัดทำข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบบัญชีของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ,  การทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ 15 คณะ เป็นต้น

 

……………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน