ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

สภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ขับเคลื่อนแผนชุมชนส่งเสริมการแปรรูปเนื้อสัตว์เพิ่มรายได้ฝ่าวิกฤตโควิด

          นางสาวสิริวิภาวี ศรีสันต์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่แสดงความร่วมมือ การประสานงาน การบูรณาการของแผนเกษตรกรรมระดับตำบลและการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐมได้ร่วมกับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลยายชา และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางปศุสัตว์ และส่งเสริมให้ได้บริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตในท้องถิ่นของตนเอง ณ ทุ่งธรรมนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ฟาร์มชุมชน ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนของเกษตรกรและชุมชน โดยส่งเสริมความรู้ 3 หลักสูตร ได้แก่ การทำหมูแดง , การทำไส้อั่ว ,และ การทำบาร์บีคิว

สภาเกษตรกรจังหวัดพะเยาหาแนวทางบริหารจัดการผลผลิตลิ้นจี่

          เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2564 นายวิทวัฒน์ พรมสอน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก , สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา , สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา และไปรษณีย์จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา ในการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการลิ้นจี่ เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ และซักซ้อมทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่แปลงใหญ่ตำบลแม่สุก , กลุ่มเกษตรกรทำสวนลิ้นจี่แม่สุก , วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตลิ้นจี่ , เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่รายย่อยในเขตตำบลแม่สุก , และกลุ่มท่องเที่ยววิถีเกษตรตำบลแม่สุก ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการผลผลิตลิ้นจี่ ทั้งการเข้าถึงตลาดแบบออนไลน์/ออฟไลน์ และการประสานการจำหน่ายลิ้นจี่ การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ การรับ-จัดสรรออเดอร์ ฯลฯ และที่สำคัญเน้นย้ำในเรื่องของคุณภาพลิ้นจี่ต้องดีที่สุด ซึ่งปริมาณลิ้นจี่ในเขต ต.แม่สุก มีประมาณ 117.2 ตัน และผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นี้เป็นต้นไป

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เสนอส่งเสริมปลูกไผ่เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกให้เกษตรกร

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 นางสาวกนกวรรณ ตันติคะเนดี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 ในฐานะภาคประชาชนที่ยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมปลูกไผ่เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกสำหรับเกษตรกร ต.โป่งแดง ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลโป่งแดง ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง รับฟังการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของภาครัฐ ซึ่งจังหวัดตากได้รับกรอบจัดสรรงบประมาณ รวม 744,435,805 บาท โดยในเบื้องต้นจังหวัดตากมีหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเสนอโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 625 โครงการ โครงการที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากเสนอได้รับการอนุมัติในระดับจังหวัดแล้ว

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน