ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

 

สภาเกษตรกรฯร่วมดันเกษตรกรเข้าโครงการมัดจำต้นไม้ เพื่อได้มาซึ่งป่า ต้นน้ำ เศรษฐกิจกลับคืน ลดขัดแย้งภาครัฐ

          นายศรีสะเกษ  สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติจะร่วมขับเคลื่อนโครงการธนาคารสีเขียว หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโครงการมัดจำต้นไม้ ดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะลงพื้นที่ไปสำรวจเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการและเตรียมความพร้อม รวมทั้งเสนอให้คณะทำงานดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างแบบจำลองในจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบ ซึ่งหากเริ่มดำเนินการโครงการจะมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวนมาก ด้วยสภาเกษตรกรฯได้ผลักดันการปลูกไผ่ไปในหลายพื้นที่ครอบคลุม 77 จังหวัด ซึ่งสามารถเริ่มร่วมโครงการได้ทันที เพียงภาครัฐวางระบบ การขึ้นทะเบียนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้  เรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและการส่งเสริมปลูกต้นไม้ใหญ่ให้เป็นอาชีพทางเลือกเป็นเรื่องลำดับต้นที่สภาเกษตรกรฯผลักดันอยู่ตลอด หากร่วมกับภาครัฐวางนโยบาย ทิศทางที่จะทำให้เกษตรกร ประชาชนมั่นใจได้ว่าเขาจะมั่นคงแข็งแรง ยั่งยืนถาวร  เราก็จะได้ทั้งป่า ต้นน้ำ ต้นไม้ เศรษฐกิจคืนมา ความขัดแย้งกับภาครัฐก็จะไม่เกิด (ปล่อยเสียง นายศรีสะเกษ)

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับสำนักเครือข่ายสาธารณะ ไทยพีบีเอส จัดอบรมออนไลน์ “พัฒนานักสื่อสารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

          เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2564 นายชยพล  ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดการอบรมออนไลน์หลักสูตร “พัฒนานักสื่อสารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักเครือข่ายสาธารณะ ไทยพีบีเอส จัดขึ้นด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เป็นนักสื่อสารและผลิตสื่อด้วยตนเองให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้วงแลกเปลี่ยน “การเพิ่มทักษะการสื่อสารและผลิตสื่อด้วยตัวเอง” ด้วยการระดมความคิดเห็น งานแบบไหนที่สภาเกษตรกรควรบอกเล่าสู่สาธารณะ การถ่ายภาพวีดีโอ เป้าหมายผลิตสื่อที่น่าสนใจ คลิปวีดีโอเรื่องเล่าความยาว 1-3 นาทีภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 รวมทั้งการเชื่อมต่อการทำงานระหว่างสภาเกษตรกรฯ ไทยพีบีเอส และเครือข่าย 4 ภาค  โดย น.ส.วลัยลักษณ์ ชมโนนสูง เจ้าหน้าที่เครือข่ายสื่อพลเมืองอาวุโส สำนักเครือข่ายสื่อสารธารณะ ไทยพีบีเอส และทีมงาน

 

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน