ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME ปีงบประมาณ 2563

          สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME ปีงบประมาณ 2563 กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างกลไกการสนับสนุนให้ผู้ให้บริการทางธุรกิจภาคเอกชนสามารถมีบทบาทในการยกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(MSME)ในประเด็นที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อให้มีกระบวนการต้นแบบในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ MSMEs ผ่านระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ MSME มากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวงเงินงบประมาณดำเนินงาน 8,800,000 บาท โดยสภาเกษตรกรฯได้คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรฯ จำนวน 88 กลุ่มเข้าร่วมโครงการ

 

สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมแก้ปัญหาข้าวค้างสต็อก

          เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2564 นายประจักษ์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามความร่วมมือการแก้ไขปัญหาข้าวค้างสต็อกจังหวัดร้อยเอ็ด และส่งเสริมการจำหน่ายข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2564 จังหวัดได้รับทราบถึงปัญหาข้าวหอมมะลิค้างสต็อก เนื่องจากบริษัทผู้ส่งออกชะลอการสั่งซื้อข้าวจากโรงสีต่างๆ ทำให้ประสบปัญหาข้าวค้างสต็อกเป็นจำนวนมาก จังหวัดจึงได้กำหนดให้มีการประชุมความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2564 เพื่อหารือถึงแนวทางการเร่งระบายข้าวหอมมะลิที่ค้างสต็อกโดยเร็ว และหารือถึงแนวทางการทำการตลาดเพื่อจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่กำลังจะออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 ในห้วงเดือน พ.ย.2564 และที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันที่จะจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างจังหวัด ภาคเอกชน ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเปิดตัวโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาข้าวค้างสต็อก พร้อมแถลงถึงความร่วมมือในการส่งเสริมการจำหน่ายข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งเชิญชวนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมใจกินข้าวร้อยเอ็ด รวมถึงขอความร่วมมือร้านอาหารในจังหวัดร้อยเอ็ดซื้อข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดในการประกอบอาหาร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สหกรณ์ โรงสี ผู้ผลิต และจำหน่ายข้าวหอมมะลิ ที่ประสบปัญหาการส่งออกข้าวไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย

 

สภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์หารือเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงไก่โคราชถึงแนวทางการพัฒนากลุ่ม

          เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2564 นายธงชัย พูดเพราะ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมพนักงาน​ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พบกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นบ้าน(ไก่โคราช)เพื่อแปรรูปจำหน่ายเป็นไก่สด ไก่อบโอ่ง และจำหน่ายพันธุ์ไก่โคราช เพื่อหารือตามแนวทางที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้บูรณาการกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการพัฒนาตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อยภาคเกษตรในขอบเขตการดำเนินกิจกรรมพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต  ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ ,  ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ,  ด้านการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด ,  ด้านการพัฒนาตลาดต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์จะเร่งดำเนินการตามแผนงานโดยเร็วต่อไป

 

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน