ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

ประธานสภาเกษตรกรฯประชุมทิศทางการขับเคลื่อน(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

          เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทิศทางการขับเคลื่อน(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษ  นางนวรถ ปะรักมะสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด หัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ ตราด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เข้าร่วม ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.)ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1.การยกระดับผลิตภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตร 2.การสร้างมูลค่าผ่านการจัดทำเขตเกษตรเศรษฐกิจ ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve และ 3.การสร้างบรรยากาศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยอมรับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เน้น “ตลาดนำการผลิต (Demand Pull)” โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาในระดับคลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์ผลไม้ คลัสเตอร์ประมง คลัสเตอร์พืชสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ คลัสเตอร์พืชสมุนไพร และคลัสเตอร์สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ซึ่ง สกพอ.อยู่ในระหว่างการจัดทำ (ร่าง)ทิศทางการขับเคลื่อนของคลัสเตอร์ และแผนงานรวมทั้งโครงการของแต่ละคลัสเตอร์ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรฯ ปี พ.ศ.2566 – 2570   สภาเกษตรกรแห่งชาติในฐานะที่เป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย จึงร่วมแสดงความเห็นทิศทางการขับเคลื่อน(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อ สกพอ.จักได้นำไปจัดทำแผนงาน/โครงการ บรรจุในแผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ.2566 – 2570 และนำเสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.)ต่อไป

สภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมบริหารจัดการน้ำชุมเมืองฝ้าย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสน.

          เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2564 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงาน เจ้าหน้าที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย เข้าร่วมเสนอการพิจารณาโครงการบริหารจัดการน้ำชุมเมืองฝ้าย ผ่านโปรแกรม Webex Meeting ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(สสน.) โดยนำเสนอแผนงาน 4 แผน ได้แก่ แผนงานที่ 1 ฟื้นฟูระบบน้ำประปาผิวดิน พร้อมปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำบ้านโปรงตึกพัฒนา พื้นที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 5,11 และ หมู่ที่ 12  แผนงานที่ 2 ฟื้นฟูคลองรอบป่าชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำ พร้อมฝายดักตะกอน(สระหนองสมบรูณ์) พื้นที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 5,11 และ หมู่ที่ 12  แผนงานที่ 3  ขุดขยายคลองเพิ่มเติมหนองเสือปลา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน  แผนงานที่ 4 ฟื้นฟูคลองรอบป่าชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำ และเสริมสันฝายดักตะกอนหน้าฝาย

สภาเกษตรกรฯร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564

          เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2564 นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวมีมติเห็นชอบโครงการธนาคารสีเขียว เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมาย 6 ประการ ได้แก่ การเพิ่มสินเชื่อช่องทางใหม่โดยใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน , การเพิ่มทรัพย์สิน รายได้ อาชีพและธุรกิจใหม่ๆ ให้กับประชาชน , การลดปัญหาหนี้นอกระบบ , การเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเมืองและนอกเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนและเมือง แก้ปัญหา Pm.2.5 , การแก้ปัญหาโลกร้อนและเพิ่มคาร์บอนเครดิตของประเทศ, และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรม- ชาติ สิ่งแวดล้อม การเกษตร และเศรษฐกิจ โดยขับเคลื่อนขยายผลต่อยอดโครงการฯด้วยการผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน