ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

 

สภาเกษตรกรจังหวัดตราดลงนามความร่วมมือทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม” กับวิทยาลัยชุมชนตราด โดยนางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการ และ นายเรือง ศรีนาราง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม-เนินทราย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด  การจัดพิธีลงนามดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการของทั้งสามหน่วยงานในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยเฉพาะการนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต รวมทั้งการผลิตที่ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ และสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป

 

สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนลงนามการทำสัญญาซื้อ-ขายข้าว กข43 ลำพูน

          เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2564 นายสุพจน์ ป้อมชัย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามการทำสัญญาซื้อ-ขาย ข้าว กข43ลำพูน ระหว่าง วิสาหกิจชุมชนข้าวแปลงใหญ่อำเภอป่าซาง โดย นายถวิล เขื่อนแสง เลขาธิการกลุ่มฯ พร้อมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมปลูกข้าว กข 43  และ บริษัท ไทยไลค์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดย นายยิ่งยศ แซ่หลี ประธานบริษัทฯ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน  ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนได้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตข้าวพันธุ์ กข 43 ใน จ.ลำพูนมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2560 โดยยึดหลักตามแนวทางนโยบายรัฐบาล การบริหารจัดการสินค้าเกษตรในรูปแบบ “การตลาดนำการผลิต” มีการบริหารจัดการข้าวให้ปริมาณการผลิตและความต้องการข้าวเกิดความสมดุลกัน รวมทั้งเป็นหน่วยเชื่อมโยงให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการ เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาด สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีตลาดรองรับสินค้าที่แน่นอน ผลผลิตไม่ล้นตลาด เกษตรกรมีรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น โดยในการลงนามทำสัญญาครั้งนี้จะเป็นการผลิตข้าว กข 43 ลำพูน อย่างครบวงจร เกษตรกรเป็นผู้ผลิต เก็บเกี่ยว แปรรูป บรรจุ และทำการตลาด จำหน่ายให้กับผู้ซื้อโดยตรงเพื่อนำไปจำหน่ายยังต่างประเทศรวมทั้งตลาดข้าวพรีเมี่ยมในประเทศ ด้วยเงื่อนไขปลูกเฉพาะใน จ.ลำพูนเท่านั้น ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ตรวจสอบย้อนกลับได้จาก QR Code (มกอช.) ซึ่งคาดว่าในฤดูการผลิตปีนี้เกษตรกรจะสามารถส่งผลผลิตจำนวนประมาณ 20 ตัน ให้กับบริษัทได้ประมาณต้นปีหน้า

 

สภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเด่นจังหวัด

          เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2564 นางสาวรดาณัฐ อุปนิชากร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเด่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2564  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหารือถึงรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีความสวยงาม แสดงถึงอัตลักษณ์และเรื่องราวที่โดดเด่น สามารถดึงดูดความสนใจลูกค้าและนักท่องเที่ยว ตลอดจนคุณภาพของกล่องต้องรักษาคุณภาพของพืชผลการเกษตร ภายใต้แบรนด์ “แม่ฮ่องสอน” เพื่อเพิ่มมูลค่า ส้มห้วยโป่ง อะโวคาโด กระเทียม และสินค้าอื่นๆ  โดยในที่ประชุมได้มอบหมายให้ ประธานหอการค้า อุตสาหกรรมจังหวัด นำเรื่องปรึกษากับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เกี่ยวกับหน่วยงานใดจะเป็นหน่วยงานกลางในการผลิตกล่อง/บรรจุภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกรต่อไป

 

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน