เวทีเสวนา ” ไทยแลน 4.0 เกษตรกรรม 0.4 สิเฮ็ดจั๋งได๋ “

วันที่ 18 มี.ค 2560 คณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดเวทีเสวนาร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ในหัวข้อ “ไทยแลน 4.0 เกษตรกรรม 0.4 สิเฮ็ดจั๋งได๋”

หนุนยุวเกษตรกรปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ด้วยกระบอกไม้ไผ่

นางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ตระหนักและห่วงกังวลถึงปัญหาแรงงานภาคการเกษตรและผู้สืบทอดอาชีพทางการเกษตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาได้มีความรู้ด้านการเกษตรสามารถช่วยงานในครอบครัวหรือยึดถือเป็นอาชีพต่อไปได้ในอนาคต ด้วยโครงการดังกล่าวสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานโรงเรียนบัวเจริญวิทยา ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง

สภาเกษตรฯ พา พรบ.กองทุนยุติธรรมที่พึ่งเกษตรกรให้เข้าถึงความเป็นธรรมยามยาก

นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ในการแข่งขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทำกิน และหนี้สินเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า กองทุนยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร คนยากไร้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น โดยมีระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2549

1 27 28 29