ประธานสภาเกษตรกรฯประชุมทิศทางการขับเคลื่อน(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

          เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทิศทางการขับเคลื่อน(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษ  นางนวรถ ปะรักมะสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด หัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ ตราด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เข้าร่วม

          ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.)ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

1.การยกระดับผลิตภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตร

2.การสร้างมูลค่าผ่านการจัดทำเขตเกษตรเศรษฐกิจ ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve และ

3.การสร้างบรรยากาศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยอมรับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เน้น “ตลาดนำการผลิต (Demand Pull)” โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาในระดับคลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์ผลไม้ คลัสเตอร์ประมง คลัสเตอร์พืชสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ คลัสเตอร์พืชสมุนไพร และคลัสเตอร์สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ซึ่ง สกพอ.อยู่ในระหว่างการจัดทำ (ร่าง)ทิศทางการขับเคลื่อนของคลัสเตอร์ และแผนงานรวมทั้งโครงการของแต่ละคลัสเตอร์ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรฯ ปี พ.ศ.2566 – 2570

          สภาเกษตรกรแห่งชาติในฐานะที่เป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย จึงร่วมแสดงความเห็นทิศทางการขับเคลื่อน(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อ สกพอ.จักได้นำไปจัดทำแผนงาน/โครงการ บรรจุในแผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ.2566 – 2570 และนำเสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.)ต่อไป

……………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : ธัญลักษภรณ์  เตี่ยวย่อง / กนกพร อาทรเมทนี