ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคในสุกร ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2564  นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคในสุกร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ครั้งที่ 3/2564 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมด้วย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภาคส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมปศุสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ บริษัท ซีพีเอฟ  เบทาโกร ไทยฟูดส์ กรุ๊ป เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โดยการประชุมมีวาระเรื่องเพื่อทราบ เพิ่มเติมเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร , รายชื่อโบรกเกอร์ค้าสุกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ ร่างข้อเสนอแนวทางในการฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของโรคในสุกร เพื่อนำเข้าคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์(Pig Board) , ร่างข้อเสนอแนวทางในการฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของโรคในสุกร , ร่างแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดโรคสุกร (Action Plan) , ร่างระบบคอมพาร์ตเมนต์ปลอดโรค (ASF Compartment)

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิอุษรินทร์ นศ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หมู่เค้าแมว วปอ. รุ่น 57 จัดกิจกรรม “ด้วยรักและห่วงใยมอบกำลังใจสู้ภัย Covid”

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานกิจกรรม “ด้วยรักและห่วงใยมอบกำลังใจสู้ภัย Covid” พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม และมอบถุงยังชีพ ณ ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา(เชิงสะพานไม้ 2) เขตหลักสี่  และอาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ   ทั้งนี้ กิจกรรม “ด้วยรักและห่วงใยมอบกำลังใจสู้ภัย Covid”  เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มูลนิธิอุษรินทร์ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หมู่เค้าแมว วปอ. รุ่น 57  เพื่อมอบกำลังใจด้วยความห่วงใยผ่านถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย  ยาและเวชภัณฑ์  ข้าวสาร น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  ขนม เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว

สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมปลูกพืชกระท่อมต้นแรก  เพื่อการศึกษาวิจัยเพิ่มมูลค่าส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจ

          เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2564  นายวิเศษ คำไชโย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาพืชกระท่อมและฟ้าทะลายโจรจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหารือการเตรียมพิธีปลูกพืชกระท่อมต้นแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อการศึกษาวิจัยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกของเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งกำหนดวันที่ 25 ส.ค.2564 ณ ศาลากลางจังหวัด  ทั้งนี้  จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พืชเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดให้ “กระท่อม” เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่จังหวัดส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกด้วยนโยบาย 1 ตำบล 1วิสาหกิจชุมชน สมาชิกปลูกพืชกระท่อมคนละ 1 ไร่ โดยใช้สายพันธุ์ “ก้านแดง หางกั้ง” เป็นหลัก ในพื้นที่เดียวกับการปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์  และฟ้าทะลายโจร เป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ 135 ตำบล เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรต้านภัยโควิด โดยมอบหมายให้วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรหนองกุงศรี ผลิตต้นกล้า

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน