ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

 

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โดย นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุม  สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)  , ข้อสังเกต ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการและ คณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาวะโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา , เรื่องการปรับปรุงหน่วยงานภายในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ , การปรับโครงสร้าง ระดับตำแหน่ง และประเภทตำแหน่ง  , ขอความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เรื่องอื่นๆ ได้แก่ ความคืบหน้าพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรชาวสวนผลไม้ พ.ศ. …. , ปัญหาราคาปุ๋ยแพง , ข้อเสนอเชิงนโยบาย “โครงการฟื้นฟูเยียวยาและปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายกลางถึง รายย่อยทั้งประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแบบยั่งยืน”  , ความช่วยเหลือเกษตรกรปลายน้ำที่ไม่ได้ปลูกข้าวเป็นการเร่งด่วน , ข้อเสนอและแนวทางการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรดในอุตสาหกรรมแปรรูปสัปปะรด

สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก

          เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64 นายนิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าววัตถุประสงค์โครงการวิจัยสมุนไพรเพิ่มมูลค่ากาฬสินธุ์โมเดล เพื่อศึกษาวิจัยสรรพคุณทางยาเพื่อการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการตลาดนำการผลิต ให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกของเกษตรกร โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมปลูกพืชกระท่อม “พันธุ์ก้านแดงหางกั้ง” ต้นแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะที่ปรึกษาพืชกระท่อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธี ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ด้านข้างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามเจตนารมแห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือหลังวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป   สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้ผลักดันส่งเสริม“กระท่อม” สมุนไพรไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกเกษตรกรในอนาคต และจัดพิธีปลูกพืชกระท่อมต้นแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ขึ้น

สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การสร้างการรับรู้การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ และการจัดทำผังน้ำชุมชน”

          เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2564 นายศุภชัย  ชูแสน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การสร้างการรับรู้การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ และการจัดทำผังน้ำชุมชน” ภายใต้กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลหนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น  นายคำสอน แถมนา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยาย เรื่อง ความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำชุมชน , กระบวนการการจัดทำผังน้ำชุมชน , การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำชุมชนเบื้องต้น โดยมีการฝึกปฏิบัติการจัดทำผังน้ำชุมชนตำบลหนองบัว ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ และการจัดทำผังน้ำชุมชน

 

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน