ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

 

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมแลกเปลี่ยน “แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด”

          เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2564 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยน “แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”  ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้สำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ผลไม้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเห็นควรให้มีการสะท้อนปัญหาความต้องการของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

 

สภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ร่วมเตรียมขับเคลื่อนโครงการลดราคาปุ๋ยให้แก่สถาบันเกษตรกรในพื้นที่

          เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2564 นายธงชัย  พูดเพราะ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการโครงการลดราคาปุ๋ยเคมีให้แก่สถาบันเกษตรกร ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมไหมงาม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุม จากสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  สืบเนื่องจากขณะนี้ราคาปุ๋ยได้ปรับตัวสูงขึ้นมากเพราะแม่ปุ๋ยทั้งหมดเกือบ 100% ต้องนำเข้าจากต่างประเทศจึงขึ้นอยู่กับภาวะราคาตลาดในต่างประเทศ โครงการนี้ต้องการประชาสัมพันธ์ปุ๋ยราคาพิเศษที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงภาคเอกชน ซึ่งจัดเตรียมปุ๋ยราคาพิเศษไว้ทั้งโครงการประมาณ 4,500,000 กระสอบ  84 สูตร และเกษตรกรสามารถแจ้งความจำนงได้ในนามของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนการเกษตร หรือการรวมกลุ่มเฉพาะกิจ เพื่อซื้อปุ๋ยตามโครงการนี้และสามารถสั่งจองปุ๋ยทั้ง 84 สูตร ตามราคาที่กำหนดซึ่งไม่รวมค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางเพราะเป็นราคาหน้าโรงงาน ซึ่งในที่ประชุมจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการหารือที่จะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ โดยมอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมคำสั่งซื้อ เพื่อส่งให้ส่วนกลางในการดำเนินการต่อไป

 

สภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำจากสถานการณ์โควิด

          เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2564 นายประหยัด ลอแม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้แทนเกษตรกร โดยนายอันวาร์ สาและ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ สถานการณ์ผลไม้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง มีปัญหาในเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำและไม่มีพ่อค้าคนกลางหรือผู้ประกอบการเข้ารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์และระบบขนส่งสินค้าด้วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะขณะนี้มีผลผลิตเงาะออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดจุดรับซื้อที่กระจายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาในภาพรวมทั้งหมด และดำเนินการรวบรวม สรุปผลผลิตไม้ผลที่คาดว่าจะตกค้างในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน