ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

สภาเกษตรกรฯร่วมกับ สสว.หนุนเกษตรกรก้าวไปสู่ “ผลิตและค้าเป็น”

          นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติมีหลักคิดต้องการที่จะพัฒนาธุรกิจให้กับกลุ่มคน 3 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ (MSMEs) จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSMEs ปีงบประมาณ 2563” เพื่อสร้างกลไกการสนับสนุนให้ผู้ให้บริการทางธุรกิจภาคเอกชนสามารถเข้ามามีบทบาทในการยกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ MSME ในประเด็นที่ตรงกับความต้องการ เพื่อให้มีกระบวนการต้นแบบในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ MSMEs ผ่านระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ MSME มากยิ่งขึ้น (ปล่อยเสียง นายรัตนะ)

 

สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกและภาคีเครือข่าย สนับสนุนและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ของรัฐบาลโดยใช้สมุนไพรและตำรับยาไทยเสริมการแพทย์แผนปัจจุบัน

          ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพร และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก ได้จัดทีมพืชสมุนไพรช่วยชาติฯ โดยการนำพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติทางยาในการบำรุงธาตุและรักษาโรคด้วยหลักทางการแพทย์แผนไทย ปรุง “น้ำสมุนไพร” รสกลมกล่อมที่มีส่วนผสมของ ขิง ข่า ตะไคร้ กระชายขาว และใบเตยหอม นำไปสนับสนุนโครงการ “คนพิดโลกไม่ทิ้งกัน” ที่รับคนพิษณุโลกกลับมาพักรักษาตัวที่ศูนย์พักคอยจังหวัดพิษณุโลกก่อนส่งกลับภูมิลำเนา เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ป่วยสีเขียว มีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ น้ำมูก ไอ เจ็บคอ เพื่อบรรเทาอาการเหล่านี้และเสริมธาตุในการบำรุงรักษาร่างกาย ถือเป็นการสนับสนุนและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ของรัฐบาลโดยใช้ 3 แนวทาง คือ ป้องกัน-รักษา-ฟื้นฟู ด้วยสมุนไพรและตำรับยาไทยเสริมการแพทย์แผนปัจจุบัน  ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกและภาคีเครือข่าย ยังได้มุ่งหวังให้การปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพรจะสามารถช่วยสร้างงาน สร้างรายได้เป็นอาชีพทางเลือกใหม่และสร้างรายได้เสริม โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจที่รักชอบในอาชีพทางการเกษตร คนตกงานและกลุ่มคนเปราะบางที่มีความมุ่งมั่นขยันทำกินเข้ามาเรียนรู้  เพื่อให้รู้จักแหล่งพันธุ์พืชผลทางการเกษตรและพืชสมุนไพรสายพันธุ์ดีๆ เรียนรู้วิธีการเพาะปลูกพืชที่มีคุณภาพแบบชีวภาพ ปลอดสารพิษ เรียนรู้การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูป การตลาดและการออกแบบเพื่อเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกันต่อไป

 

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน