สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับสำนักเครือข่ายสาธารณะ ไทยพีบีเอส จัดอบรมออนไลน์ “พัฒนานักสื่อสารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

          เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2564 นายชยพล  ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดการอบรมออนไลน์หลักสูตร “พัฒนานักสื่อสารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักเครือข่ายสาธารณะ ไทยพีบีเอส จัดขึ้นด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เป็นนักสื่อสารและผลิตสื่อด้วยตนเองให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้วงแลกเปลี่ยน “การเพิ่มทักษะการสื่อสารและผลิตสื่อด้วยตัวเอง” ด้วยการระดมความคิดเห็น งานแบบไหนที่สภาเกษตรกรควรบอกเล่าสู่สาธารณะ การถ่ายภาพวีดีโอ เป้าหมายผลิตสื่อที่น่าสนใจ คลิปวีดีโอเรื่องเล่าความยาว 1-3 นาทีภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 รวมทั้งการเชื่อมต่อการทำงานระหว่างสภาเกษตรกรฯ ไทยพีบีเอส และเครือข่าย 4 ภาค  โดย น.ส.วลัยลักษณ์ ชมโนนสูง เจ้าหน้าที่เครือข่ายสื่อพลเมืองอาวุโส สำนักเครือข่ายสื่อสารธารณะ ไทยพีบีเอส และทีมงาน

……………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : สมชาย มารศรี / ธัญลักษภรณ์  เตี่ยวย่อง