อำนาจเจริญชูกลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็กให้เป็นอุตสาหกรรม อร่อยระดับโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองธรรมเกษตร

นายนิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมขับเคลื่อนกลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็กยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร

‘อำนวย’ ชี้ประเด็นหลักปฏิรูปประเทศต้องมุ่งสู่ภาคการเกษตร

       นายอำนวย ปะติเส สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นมา ประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่ระยะที่ 2 ของการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน การปฏิรูปก็คือการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างหลายๆเรื่องที่ต้องแก้ ประเทศไทยเป็นประเทศสินค้าเกษตรประเด็นหลักของการปฏิรูปต้องมุ่งไปสู่ภาคเกษตรอย่างแน่นอน

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ส่งเสริมทายาทเกษตรกรดองผักเสี้ยน กันภูมิปัญญาชาวบ้านสูญหาย

นายวิระศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรในสถานศึกษา กลุ่มยุวเกษตรกรรุ่นที่1/2560 โดยร่วมกับโรงเรียนวัดโคกยาง ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ มีนักเรียน 150 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร มีชุมชน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

สภาเกษตรกรแห่งชาติทำหนังสือร้องนายกรัฐมนตรี เกษตรกรเลี้ยงปลากระชังเสี่ยงเลิกประกอบอาชีพ

นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติและเลขานุการคณะกรรมการด้านประมง สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลากระชัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลานิล ปลาทับทิม มีปริมาณสูงนับแสนตันหรือราวร้อยละ 50 ของผลผลิตปลานิลของประเทศ

สภาเกษตรกรฯเสนอแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับแรกต่อคณะรัฐมนตรี

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติมีหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนจากการทำมาตลอด 2 – 3 ปี จนได้รูปเล่ม ได้แนวความคิด กรอบความคิด และนำเสนอไปถึงนายกรัฐมนตรี

สภาเกษตรกรฯเรียกร้องทุกฝ่ายร่วมมือตามแผนการปฏิรูปปาล์มทั้งระบบ เพื่อนำสู่มาตรฐานสากล

นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 เปิดเผยว่า ในขณะนี้ราคาปาล์มปัจจุบันนั้นอยู่ที่ 5 บาทกว่าๆ ถือเป็นราคาเหมาะสมที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มอยู่ได้ และปัจจุบันไม่มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี อย่างไรก็ตาม สภาเกษตรกรฯได้ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน เพื่อยกร่างแผนปฏิรูปปาล์มทั้งระบบระยะเวลา 20 ปี

3 องค์กรร่วมมือขับเคลื่อนจัดการน้ำ

เวลา 09.00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2560 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติโดย ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือ สสนก.

“ประพัฒน์”ห่วงเกษตรกรจากเหตุพายุฤดูร้อน

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากช่วงกลางเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมามีพายุฤดูร้อนเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน โดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางพื้นที่ ยังความเสียหายในหลายพื้นที่เกษตรกรรม บ้านเรือนประชาชน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และบางพื้นที่มีประชาชนเสียชีวิต เรื่องของภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากมาก

BAAC Smart Farmer Day

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษ หัวข้อ ” จากผู้ผลิตสู่เจ้าของธุรกิจ” ในงานโครงการ “BAAC Smart Farmer Day”

1 24 25 26 27