สภาเกษตรฯ พา พรบ.กองทุนยุติธรรมที่พึ่งเกษตรกรให้เข้าถึงความเป็นธรรมยามยาก

นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ในการแข่งขันทางการเกษตร สิทธิเกษตรกร สิทธิที่ดินทำกิน และหนี้สินเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า กองทุนยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร คนยากไร้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น โดยมีระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2549

1 24 25 26