ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

สภาเกษตรกรฯร่วมกับสมาคมชาวสวนปาล์ม ร่วมหารือการยกระดับการเรียกร้องของเกษตกรชาวสวนปาล์มพร้อมกับจังหวัด

          เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2564 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ​  คนที่​ 2 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหารือในการยกระดับการเรียกร้องของเกษตรกรชาวสวนปาล์มพร้อมกันกับจังหวัดต่างๆ นำโดย นายชัยวุฒิ์ จิตรนุพงษ์ นายกสมาคมชาวสวนปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยกรรมการ แกนนำสมาคมฯ  ผู้ประกอบการลานเท กรรมการคณะทำงานปาล์มสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประธานแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน  ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารศูนย์ราชการ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี​  ด้วยมีความเห็นว่าการที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลเหลือเพียงบี7 อย่างเดียวทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์ม(บี100)น้อยลงและจำนวนสต๊อกน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นจึงทำให้ราคาทะลายปาล์มลดลงอย่างต่อเนื่อง หากนิ่งเฉยปล่อยให้เป็นลักษณะนี้อีกไม่เกิน 1 เดือนราคาจะร่วงลงมาแตะ 5​ บาทได้ ในขณะที่ราคาปุ๋ยนั้นขึ้นราคาทุกสัปดาห์ จึงลงความเห็นว่าชาวสวนปาล์มทุกจังหวัดต้องยกระดับการเรียกร้องให้กระทรวงพลังงานทบทวนเพิ่มอัตราส่วนผสมไบโอดีเซลให้กลับไปเหมือนเดิม ซึ่งได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2564 แต่ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลงตามข้อเรียกร้องของชาวสวนปาล์มฯ  จึงได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในการยกระดับการเรียกร้องของชาวสวนปาล์มพร้อมกันกับจังหวัดต่างๆ ต่อไป

 

สภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สสน. เอสซีจี ติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำพื้นที่ชุมชนบ้านคึมตัวอย่างรอดแล้งอย่างยั่งยืน

          เมื่อวัน 1 ธ.ค.2564 ร.ต.ต.สมควร เคนไชยวงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร​ คนที่ 1 นายสุรศักดิ์ นาอุดม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยพนักงาน ลงพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านคึม ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เพื่อร่วมถอดบทเรียนและความสำเร็จเป็นชุมชนตัวอย่างรอดแล้งอย่างยั่งยืน ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน)(สสน.)ที่นำองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งร่วมกัน จนเป็นผลให้เกษตรกรในชุมชนสามารถผ่านวิกฤตและตระหนักถึงการใช้น้ำที่เหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้และยังพัฒนา ต่อยอดเป็นพื้นที่ต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นได้เรียนรู้ต่อไปได้ด้วย ขณะที่”โครงการเอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง ปี 2563-2564″ สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร 4 ถัง ระบบส่งน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 50 เมตร จากปีงบประมาณ 2563-2564 เป็นต้น  เนื่องจากที่ผ่านมาสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ได้สำรวจคัดเลือกพื้นที่มีปัญหาและชุมชนที่อยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  “ชุมชนบ้านคึม” เผชิญปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่เดียวกันสะสมมาเป็นระยะเวลานาน สภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครจึงร่วมเป็นพี่เลี้ยงและประสานหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบแหล่งน้ำ วางแผนจัดทำผังน้ำ และการใช้น้ำที่เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน  สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดบรรยายพิเศษ “สกัดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง พัฒนาการตลาดให้มั่นคงและยั่งยืน”

          เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2564 นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สกัดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง พัฒนาการตลาดให้มั่นคงและยั่งยืน” ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางแม่นาง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี   โดย นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานหอการค้าไทย เป็นผู้บรรยายพิเศษหัวข้อ ก้าวทันเทรนด์อาหารของโลก  , กู้โลกสีเขียวด้วย Green Marketing  , แปรรูปสินค้าเกษตรยังไงให้โดนใจชาวโลก  และ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร  ทั้งนี้ การตลาดสีเขียว (Green Marketing)เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญ และกลายเป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจต่างๆนิยมใช้กันมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคยุคใหม่ต่างตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม จึงเริ่มให้ความสนใจสินค้าและบริการที่จะสามารถช่วยกอบกู้โลกสีเขียวให้กลับคืนมา สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจึงจัดการบรรยายพิเศษดังกล่าวขึ้น เพื่อให้องค์กรเกษตรกร เกษตรกร หรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้มีความรู้เรื่องการตลาดยุคใหม่ แนวโน้ม​ ทิศทาง​เรื่องการตลาดใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดหรือปรับใช้ให้เป็นประโยชน์และต่อยอดการค้าต่อไป

-​————————-

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี