ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

สภาเกษตรกรฯชี้ เหตุจากโรคระบาดและอาหารสัตว์แพง แนะเกษตรกรเว้นวรรคการเลี้ยงสุกร

          นายอภิศักดิ์  อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  คนที่ 1  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวถึง สถานการณ์การเลี้ยงสุกรในภาวะปัจจุบัน ว่า ปัญหาของผู้เลี้ยงสุกรมี 2 เรื่องหลักๆ คือ โรคและอาหารสัตว์ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น ควรเว้นวรรคการเลี้ยงหรือปรับเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ เหตุเพราะมีวัคซีนป้องกันโรคและมีความปลอดภัยสูง ในขณะที่สุกร ณ วันนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้   เป็นไปได้อยากให้มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนคิดค้นเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร ทั้งนี้ ด้านการจัดการฟาร์มสุกรให้มีมาตรฐาน ปัจจุบันยังไม่ชัดเจน เกษตรกรรายย่อยสถานการณ์ปัจจุบันให้อนุโลมเว้นระยะ 2 ปี เหตุเพราะมีความอ่อนไหวหากเลี้ยงแล้วขาดทุน ต้นทุนสูงก็ไม่อยากเลี้ยงเพราะเสี่ยง  ความสะอาดการปนเปื้อนต้องระวังให้มาก โดยเฉพาะสุกรหนีโรค การควบคุมจะทำได้ยากด้วยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐมีจำนวนน้อย  ส่วนรายใหญ่เลี้ยงในระบบโรงเรือนปิด/เปิด ต้องกำหนดรูปแบบฟาร์มให้ชัดเจน พื้นที่ประกอบการเลี้ยงต้องโปร่ง โล่ง  สุกรจะไม่เครียด  อาหารต้องสดชวนกิน  พื้นที่เลี้ยงกับโรงเชือดควรกำหนดระยะห่าง  กำแพง  รั้ว  ถนนตัดใหม่  พื้นที่ก่อนนำสุกรเข้าเลี้ยง ทางเข้า/ออก ต้องคนละทาง  คลอรีนในน้ำ  ยาฆ่าเชื้อ  คนเลี้ยง/ดูแลต้องคอกใครคอกมัน   กลิ่น  ระบบน้ำ ของเสียมีเยอะอาจนำไปสู่ระบบพืชพันธุ์ธัญญาหารรอบพื้นที่บริเวณ ทุกอย่างต้องสมดุล คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ค้านการนำผ่านน้ำมันปาล์มจากมาเลเซีย ไปยังประเทศลาว

          นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มนํ้ามันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2564 เพื่อขอคัดค้านการนำผ่านน้ำมันปาล์มจากประเทศมาเลเซียไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการผ่านด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลา  และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1  ซึ่ง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ขอคัดค้านและมีข้อเสนอ ได้แก่ การนำเข้าผ่านแดนโดยการขนส่งทางบก ซึ่งยากต่อการควบคุม ติดตาม กำกับดูแล ให้เกิดความเรียบร้อยเป็นไปตามข้อตกลง เป็นเหตุให้เกิดการสวมสิทธิ์ สวมรอย ลักลอบน้ำมันปาล์มเข้ามาโดยไม่ถูกต้อง ผิดประเภท และไม่ได้ส่งออกไปจริง ทำให้มีปัญหากับตลาดและปริมาณน้ำมันปาล์มภายในประเทศ , ประเทศไทยไม่ได้กีดกันการนำเข้าน้ำมันปาล์มผ่านแดนจากประเทศมาเลเซียไปยังประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใด เพียงแต่มีการปรับเงื่อนไขการนำเข้าให้ใช้การขนส่งทางเรือ และใช้ระบบขนส่งทางบกต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามด่านที่กำหนด เพื่อง่ายต่อการควบคุมกำกับดูแล และคล่องตัวในการขนส่ง , การกำหนดเงื่อนไขการขนส่งสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรในประเทศ เป็นวิธีปกติที่ทุกประเทศใช้อยู่แล้ว ซึ่งรัฐบาลควรเจรจาการค้ากับประเทศลาวเพื่อเสนอขายน้ำมันปาล์ม ซึ่งในขณะนี้น้ำมันปาล์มของประเทศไทย ผลิตได้เกินความต้องการใช้ในประเทศ มีราคาใกล้เคียงกับตลาดสากล และสินค้าไทยมีคุณภาพ มีตราสินค้า มีภาพลักษณ์ทางการค้าที่ได้รับการยอมรับจากประเทศเพื่อนบ้าน

 

สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อน “พิจิตรโมเดล” พื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์และปลอดภัย

         เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2564 นายแสณ  เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำภอวชิรบารมี เพื่อขับเคลื่อน “พิจิตรโมเดล” พร้อมด้วยภาคเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดพิจิตร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารฯและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์และปลอดภัย  ประกอบด้วย การกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนยุวเกษตรอินทรีย์ , การจัดตั้งตลาดชุมชน (ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อชุมชน) โดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลางฐานการผลิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้มีกลไกการสนับสนุนการผลิตและการตลาดในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานรากชุมชนมีส่วนร่วม มีความเข้มแข็ง มีผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร มีผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคโดยชุมชนสามารถจำหน่ายได้เอง มีเงินเก็บออม สร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี