ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส

          เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2564 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัสในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี  ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศูนย์บริหารจัดการด้านการเกษตรต้นแบบสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  โดยนายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดการประชุม  นายเติมศักดิ์  บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ บรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนบูรณาการหน่วยงานแก้ปัญหาโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลังของสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา  โดยในการประชุมหารือมีวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ สาเหตุการแพร่ระบาดโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง , สถานการณ์ความรุนแรงและผลกระทบโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง , สรุปสถานการณ์ด้านการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระแก้ว และปราจีนบุรี เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลังซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดต่างๆในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระแก้ว และปราจีนบุรี , แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานมันสำปะหลัง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อนำไปเป็นนโยบาย การจัดทำมาตรการด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย และแนวทางแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มแหล่งอาหาร แหล่งอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ประชาชน

          เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2564 นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการ “เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”  จัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ณ วัดปัจจันตาราม บ้านสุนัขหอน หมู่ที่ 6 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 100,000 ตัว ลงในคลองสุนัขหอน และยังมีอีกส่วนหนึ่งนําไปปล่อยที่วัดไร่ไทรทอง ต.นาโคก , วัดบางพลี ต.บางโทรัด และวัดธรรมโชติ ต.ยกกระบัตร และเมื่อวันที่ 19 ต.ค.2564 ได้ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดํา จํานวน 200,000 ตัว. ณ ชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 3 ต.โคกขาม ทั้งนี้ เพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความเหมาะสมตามความต้องการของชุมชนประมงในเขตพื้นที่ , เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่มีความเหมาะสมในแหล่งน้ำธรรมชาติ , เพื่อให้ชาวประมงจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพการประมง , เพื่อกําจัดหรือลดปริมาณปลาหมอสีคางดําแพร่ระบาดตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครแจ้งเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใน จ.สมุทรสาคร  ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ กรมประมงได้ดําเนินการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำให้กับ 22 จังหวัดชายทะเล คัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำและดําเนินการปล่อย  โดย จ.สมุทรสาคร ได้คัดเลือกพันธุ์กุ้งกุลาดําและพันธุ์ปลากะพงขาว จากการศึกษาปลากะพงขาวเป็นปลากินเนื้อสามารถช่วยกําจัดปลาหมอสีคางดําที่แพร่ระบาดและสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของสัตว์น้ำ สามารถช่วยลดปริมาณของปลาหมอสีคางดําในแหล่งน้ำได้ พร้อมกับรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่อย่างสมดุล ยั่งยืน

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี