ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

สภาเกษตรกรฯรับฟังความคิดเห็นการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังแบบอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังแบบอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  ในการประชุมนายเติมศักดิ์  บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ รายงานเรื่องสถานการณ์โรคใบด่างในมันสำปะหลังในประเทศไทย การบรรยาย เรื่อง “แนวทางความร่วมมือ การส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังครบวงจรด้วยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่” จากศูนย์ปฏิบัติการเกษตรร่วม(ศูนย์โคแอค) “เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์และการแปรรูปเป็นมันเต๋าอบแห้ง” โดย บริษัท สิงห์ยิ้มอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด   ทั้งนี้ คณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีความเห็นว่าการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังแบบอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยจะทำให้เกษตรกรมีผลผลิตและเปอร์เซ็นต์ค่าแป้งที่สูงขึ้น โดยเปอร์เซ็นต์ค่าแป้งไม่ต่ำกว่า 25% และมีตลาดรองรับที่แน่นอน จึงดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น และเตรียมลงพื้นที่เพื่อดูการดำเนินงานของภาคเอกชน ณ แปลงปลูก อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 1 ธ.ค.2564 เพื่อความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังของภาคเอกชนมาเป็นแนวทางและประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันต่อไป

 

สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูล BIG DATA นำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการผักไมซ์

         เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2564 นายศุภชัย  ชูเสน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแปลงผักปลอดภัย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)(GISTDA) ณ แปลงผักน้า & หลาน ฟาร์ม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นแปลงผักปลอดภัยระดับครัวเรือน ปลูกผักตามที่ลูกค้าต้องการ ผลผลิตที่ส่งประจำคือ ร้านอาหารญี่ปุ่นใน จ.ขอนแก่น  และไร่โมนา ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง พื้นที่ 2 ไร่ ทำแปลงผักยกสูงระบบสมาร์ทฟาร์ม โดยสามารถผลิตผักได้วันละไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม ส่งผลผลิตประจำคือตลาดจริงใจ ห้างสรรพสินค้า ตลาดรถไฟขอนแก่น ทั้งนี้ เพื่อสำรวจ เก็บข้อมูล กลุ่มสมาชิกปลูกผักปลอดภัยตามโครงการสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัยผักไมซ์จังหวัดขอนแก่น เป็นการพัฒนาต่อยอดด้วยนวัตกรรมระบบภูมิสารสนเทศ และพัฒนา BIG DATA เชื่อมโยงผักปลอดภัยจากกลุ่มผู้ผลิตสู่ตลาด 5 ร. รวมทั้งผู้บริโภคโดยตรง  ซึ่งจะเป็นการนำนวัตกรรมพัฒนาร่วมกันต่อไป

 

สภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรม Andaman Bazaar Online Business Matching “Phuket Meet and Match 2021”

           เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2564 นายสมชาย สกุลชิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Online Business Matching Andaman Bazaar “Phuket Meet and Match 2021 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย.2564  โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อการเจรจาธุรกิจออนไลน์เชื่อมโยงตลาดสินค้าหรือจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากยางพารา สินค้าอัตลักษณ์จังหวัดภูเก็ต ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตกับผู้ประกอบการจากสหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย มาเลเซีย เป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาด ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าไทยสู่ตลาดต่างประเทศ สนับสนุนขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าโลก  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีการจับคู่เจรจาธุรกิจ 32 คู่ คาดว่าจะเกิดมูลค่าธุรกิจประมาณ 120 ล้านบาท

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี