ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางต้อนรับคณะผู้บริหาร ธกส.เพื่อตรวจเยี่ยมชมแปลงปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

          เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อตรวจเยี่ยมชมแปลงปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และปลูกต้นกระท่อมพืชปลดล็อค โดยในการเข้าตรวจเยี่ยมดังกล่าวได้มีการหารือร่วมกันในการพัฒนาการปลูกกัญชง/กัญชา การแปรรูป การตลาด รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้มีแผนในการปล่อยสินเชื่อสำหรับการปลูกพืชกัญชงและกระท่อม ซึ่งไม่ได้กำหนดวงเงินแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ ต้องเป็นเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม และสหกรณ์การเกษตร , มีหลักฐานหรือเอกสารบันทึกความร่วมมือการผลิตกัญชง กัญชา หรือกระท่อมส่งให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานด้านสาธารณสุขเพื่อศึกษาด้านการแพทย์ , และต้องมีใบอนุญาตในการผลิตจากองค์การอาหารและยา(อย.)  สำหรับรูปแบบการผลิตและการเพาะปลูกนั้นจะต้องเป็นการปลูกกัญชง กัญชา หรือ กระท่อม ในโรงเรือนระบบปิด มีกล้องวงจรปิดเพื่อการตรวจสอบตลอดเวลา และมีการจัดการรวมทั้งการตลาดที่ถูกต้องตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการที่ผู้ปลูกจะนำพืชไปใช้อย่างผิดประเภท ซึ่งที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้ทำการปล่อยสินเชื่อเพื่อปลูกกัญชาให้กับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 แห่ง ภายใต้นโยบายให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง วงเงินเฉลี่ยที่ขอเข้ามามีตั้งแต่ 3-10 ล้านบาทต่อแห่ง และยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีก 157 แห่ง ที่ได้ขอสินเชื่อแล้ว แต่กำลังรอการอนุมัติจาก อย. ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางยกระดับความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไผ่ แบบครบวงจรตามโมเดล BCG

          เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางยกระดับความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไผ่ แบบครบวงจรตามโมเดล BCG ซึ่งจัดโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาคมผู้ประกอบการไม้จังหวัดลำปาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 – 6 พ.ย.2564 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมืออุตสาหกรรมไม้ไผ่แบบ BCG-ลำปาง  ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลือกชนิดพันธุ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคนิคต่างๆในด้านการแปรรูปไม้ไผ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ในรูปแบบต่างๆให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า , เพื่อได้ทราบถึงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไผ่และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากไผ่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด , เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาไม้ไผ่แบบครบวงจรตามโมเดล BCG และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเกิดเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มแปรรูปเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไม้ไผ่เพื่อการยกระดับความรู้ เทคโนโลยีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยมีเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ช่างฝีมือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษาในจังหวัดและต่างจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี