สภาเกษตรกรแห่งชาติค้านมติ กบง.ปรับสเปคน้ำมันดีเซลเหลือ B7 ชนิดเดียว กระทบห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ำมัน

          นายสิทธิพร  จริยพงษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า  ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ให้ปรับสเปคน้ำมันดีเซลเหลือ B7 ชนิดเดียว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 นั้น สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาลที่จะมีผลกระทบต่อนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในภาคส่วนอื่นๆด้วย โดยเฉพาะนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลที่ส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความเห็นร่วมกันว่า มติ กบง.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก กบง.ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการประกาศใช้นโยบายให้ปรับสเปคน้ำมันดีเซลเหลือ B7 ชนิดเดียว ทั้งนี้การพิจารณาปรับใช้ไบโอดีเซลควรพิจารณาโดยคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เพื่อให้มีแผนการใช้น้ำมันปาล์มเหมาะสมต่อการสต๊อกและการผลิตที่มีเสถียรภาพ มั่นคงและยั่งยืนต่อปาล์มน้ำมันทั้งระบบ  ,  ไม่เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐบาล โดยลด B20 B10 ให้คงเหลือเพียง B7 ซึ่งนโยบายรัฐบาลควรมีความชัดเจน มั่นคง และยั่งยืน  ,  มติ กบง. มีผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ำมันตั้งแต่ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรรายย่อยจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลและแปรรูปปาล์มน้ำมัน

     “รัฐบาลควรพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงทั้งระบบให้มีความเป็นธรรมต่อประชาชนและควรเร่งวางพื้นฐานและปรับปรุงโครงสร้างการขนส่งของประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้า รวดเร็ว ทันสมัย มีความปลอดภัย มีความสมดุลต่อสังคมและมีโครงสร้างราคาค่าขนส่งที่เป็นธรรมต่อประชาชน  สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร  สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอคัดค้านมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ดังกล่าว และได้ส่งหนังสือกราบเรียนพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อโปรดทราบและให้กระทรวงพลังงานพิจารณาทบทวนมติให้คงอัตราส่วนผสม B20  B10 ไว้เช่นเดิม”   นายสิทธิพร กล่าวปิดท้าย

……………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี