สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติขับเคลื่อนงานภาคการเกษตร New Normal ผ่านระบบ ZOOM ประจำปีงบประมาณ 2564 215 ครั้ง

          นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ประชาชนต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อช่วยลดการระบาดของไวรัส สภาเกษตรกรแห่งชาติก็ต้องปรับตัวเว้นระยะห่างเช่นกัน ส่งผลให้การประชุมต่างๆตามภารกิจที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้เดินหน้าต่อไปโดยไม่ชะงักงัน อีกทั้ง พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เห็นชอบให้การประชุมทางไกลผ่าน Zoom Cloud Meetings สามารถดำเนินการได้  ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรได้รับการประสานเพื่อจัดการประชุมระบบ Zoom Cloud Meetings ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 215 ครั้ง  แยกเป็น การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด จำนวน 31 ครั้ง  / การประชุมคณะทำงานและการประชุมอื่นๆโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 132 ครั้ง / การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ประสานการทำงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 52 ครั้ง

          อาทิเช่น การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ,  การจัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ , การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำกัด   , การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร  , การประชุมทิศทางการขับเคลื่อน(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  , การอบรมออนไลน์ “พัฒนานักสื่อสารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ”  , การประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม  ,  การประชุมนำเสนอนวัตกรรมภาคต่างๆ   , การสัมมนา “ห่วงโซ่อุปทานไทยก้าวไกลด้วย FTA”   , การประชุม GAP ทุเรียน/โกโก้   การประชุมจับคู่เจรจาธุรกิจ Online กับผู้นำเข้ากระทรวงการต่างประเทศ  , การประชุม คอก.กลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ , การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก , การจัดแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ,  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อการบริโภค ฯลฯ เป็นต้น

……………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน / ธัญลักษภรณ์  เตียวย่อง

อำนวยการข่าว : ภาสันต์  นุพาสันต์