ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หารือพรรคการเมืองเพื่อขับเคลื่อนงานภาคเกษตร                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 1 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 2 ได้เข้าพบนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทยเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร คือ นโยบาย สปก. 4.0 เพื่อใช้ที่ดิน สปก. ตามสภาพความเป็นจริงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรและผู้ครอบครองใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ซึ่งได้มีการหารือในเชิงรายละเอียดที่จะนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น / โครงสร้างการบริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้ผลจริงและขอให้ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่กฎหมายระบุไว้ / การแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติด ที่มีการเปิดทางให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ โดยเน้นย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งสภาเกษตรกรฯอยากเห็นประสิทธิภาพไม่ให้มีการผูกขาด เพื่อให้เกิดการใช้งานทางการแพทย์ได้ผลจริง / การสร้างเศรษฐกิจจากไม้ยืนต้น และการใช้ B100 กับเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวทั้ง 2 พรรคการเมืองจะรับไว้พิจารณา สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ประชุมหารือแก้ไขปัญหามลพิษและกลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราอย่างเป็นระบบ       […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขับเคลื่อนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรฯได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งคณะทำงานด้วยกัน 2 หน่วยงาน เพื่อเดินหน้าเรื่องกัญชา โดยสภาเกษตรกรฯจะรวบรวมข้อมูลเครือข่ายผู้ป่วย เพื่อนำไปคำนวณปริมาณการใช้กัญชารักษา สู่การวางแผนการผลิต โดย ม.รังสิต จะเป็นผู้วิจัยพัฒนาและเป็นผู้ดูแลกัญชาแก่ผู้ป่วย และจะร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรค โดยสภาเกษตรกรฯ มีหน้าที่ในการปลูก รักษาคุณภาพ เพื่อจัดส่งให้ตามข้อมูลที่ต้องการใช้ ซึ่งจะพยายามให้ครอบคลุมภาคละหนึ่งแห่ง แห่งละ 5-10 ไร่ ซึ่งกัญชาที่ปลูกในประเทศไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมาก ด้วยสรรพคุณและคุณภาพสูง จึงมั่นใจว่าศักยภาพทางการตลาดต้องสูงแน่นอนจึงสามารถผลักให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก และไทยเป็นศูนย์กลางระดับโลกเรื่องกัญชาได้ในอนาคต เพียงแต่ว่าต้องมีการจัดระเบียบภายในเพื่อไม่ให้มีการผูกขาดจากกลุ่มผลประโยชน์ เศรษฐกิจฐานรากจะได้แข็งแรงขึ้น เกษตรกรสามารถรักษาตนเองได้ กระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องงบประมาณซื้อยารักษาโรค เก็บภาษีจากการส่งออกได้ พืชกัญชาจึงเป็นเครื่องมือแก้ความยากจนได้ ส่วนเรื่องกัญชาเสรี สภาเกษตรกรฯไม่สามารถผลักดันให้ไปได้ไกล จะเน้นเรื่องของการรักษาเท่านั้น สิ่งที่พยายามผลักดันคือ ผู้ป่วยต้องมีสิทธิรักษาด้วยกัญชา ปลูกเองหรือใช้ผลผลิตจากเครือข่ายเพื่อรักษาด้วยตัวเองได้ สภาเกษตรกรฯเผยผลกระทบจากกฎหมายเกษตรพันธสัญญา                นายคงฤทธิ์ บัวบุญ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562   สภาเกษตรกรฯย้ำราชการต้องไม่ลืมเจตนารมณ์กฎหมาย “กัญชา”                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภายหลังพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่เปิดทางให้ใช้พืชกัญชา–กระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 ก.พ.2562 สิ่งที่กังวัลใจคือขั้นตอนการขึ้นทะเบียน เกษตรกรที่รักษาตนเอง ญาติพี่น้องและเครือข่ายด้วยพืชกัญชาให้รีบทำเอกสารประวัติของผู้ป่วยบันทึกเป็นทางการแล้วจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน แล้วเข้าไปหารือกับส่วนราชการเพื่อที่จะเตรียมการทำโครงการเสนอ โดยต้องพยายามขึ้นทะเบียนให้เสร็จภายใน 30 วัน อีก 60 วันสามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ หากไม่เสร็จสิ้นหลังจาก 90 วันไปแล้วจะกลายเป็นบุคคลผิดกฎหมาย (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์) สภาเกษตรกรฯอุดรธานี แก้ไขปัญหาภาคเกษตรด้วยน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมการตลาดด้วยระบบขายสินค้าออนไลน์                เมื่อวันที่ 25 ก.พ.62 นายบุญศรี สุขวาปี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี สมัยสามัญ ครั้งที่1/2562 ได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรในพื้นที่เสนอปัญหาและความต้องการจากการจัดเวทีรับฟัง 20 ตำบล พื้นที่ 18 อำเภอ พบว่าเกษตรกรมีปัญหาด้านแหล่งน้ำ และการตลาดมากที่สุด ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบแก้ปัญหาแหล่งน้ำให้เกษตรกรด้วยระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ และแก้ปัญหาการตลาดด้วยการอบรมพัฒนาทักษะการขายสินค้าออนไลน์แก่เกษตรกรที่มีผลผลิตทางการเกษตรแล้ว […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร”                เมื่อวันที่ 16 ก.พ.62 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับโครงสร้างการผลิตและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พืชพลังงานเป็นพลังงานทางเลือก ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีความเข้าใจในการใช้ปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นไบโอดีเซล B100 รวมทั้งการพัฒนาปาล์มน้ำมันของประเทศไทยเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ และมีปริมาณการผลิตที่สมดุลเพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์ม ผู้แทนเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ร่วมฟังสัมมนา ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ กว่า 100 คน สภาเกษตรกรแห่งชาติรณรงค์ขยับใช้น้ำมันปาล์ม B100 ตามรอยเท้าพ่อ               นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สถานการณ์ปาล์มน้ำมันปัจจุบันยังไม่ดีขึ้นเกษตรกรขายปาล์มได้ในราคา 2.8 – 3 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าทุน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติขอให้รอกฎหมายกัญชา I15 กพ.นี้เข้าพบที่ปรึกษารัฐมนตรี ก.สาธารณสุข เพื่อหารือมีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากที่มีการสื่อสารกันมากเรื่องการปลูกกัญชาได้ใน 90 วันนั้น ในบทเฉพาะกาลกฎหมายที่มีการแก้ไขมีอยู่หนึ่งมาตราเขียนว่าภายใน 90 วันหลังจากที่กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะนิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เช่น คนป่วยรักษาตนเอง คนปลูก คนสกัดยา จะให้ทุกคนมาแจ้งจดทะเบียน แต่ตอนนี้ต้องรอกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 15 ก.พ.2562 จะเข้าพบ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อสอบถามและหารือขั้นตอนในการไปจดทะเบียนดังกล่าวว่าทำอย่างไร และสภาเกษตรกรแห่งชาติจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลคัดกรองนำคนไปยื่นจดทะเบียน (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)   สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562                เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเวทีประชาคมภายใต้โครงการ “จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเกษตรกรฯเดินหน้าดันบุตรหลานเกษตรกรศึกษาต่อ ม.แม่โจ้ สมัครตั้งแต่ 4 ก.พ. – 23 มี.ค.นี้                ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อปีการศึกษา 2561 มีบุตรหลานของเกษตรกรทั่วประเทศที่สมัครผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 111 คน 14 คณะ นับเป็นความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติยังคงสานต่อซึ่งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเปิดรับสมัครทายาทเกษตรกรที่จบการศึกษา ม.6 , ปวช. เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เลือกเรียนได้ 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตเชียงใหม่ แพร่ และชุมพร สมัครผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด(สกจ.) ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 ติดต่อได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด โดยสภาเกษตรกรจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันที่ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 30 มกราคม 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ประธานสภาเกษตรกรฯเผยผลการเยือนเวียดนามเพื่อเห็นของจริง การปรับตัวของเกษตรกรในการเข้าร่วมภาคียูพอพและ CPTPP นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการเยือนกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามชกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 21-23 ม.ค.62 ได้ไปดูในเรื่องการพัฒนาด้านการเกษตร การวิจัยพัฒนา การปรับตัวของเกษตรกร ผลกระทบ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ในการที่เวียดนามเข้าเป็นภาคีของยูพอพ 1991 และภาคี CPTPP ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชากำลังจะผลักดันประเทศไทย เพื่อจะได้เห็นของจริงดีกว่ามานั่งจินตนาการ ( ปล่อยเสียง นายประพัฒน์ )   สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมงาน “สานพลัง ปฏิรูปภาคเกษตรไทย” เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร ณ เมืองทองธานี           เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมงาน “สานพลัง ปฏิรูปภาคเกษตรไทย” […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 23 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 กรมเจรจาการค้าฯร่วมกับสภาเกษตรกรฯ นำเกษตรกรเยือนเวียดนาม เพื่อเตรียมความพร้อมระบบคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ พาเกษตรกรเดินทางไปยังกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 21-22 ม.ค.2562 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกรของประเทศเวียดนาม ในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรกรรมเช่นเดียวกับไทย การเรียนรู้จากประสบการณ์ของเวียดนาม น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของเกษตรกรไทยให้เข้ากับพัฒนาการในระบบการค้าโลกที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) รุ่นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ได้มีการหยิบยกเรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ เพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรือยูพอฟ (UPOV) 1991 ขึ้นหารือกันมากขึ้น ไทยจึงต้องช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรไทยล่วงหน้า เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ พัฒนาพืชที่มีความทนทานต่อโรคสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ช่วยเกษตรกรให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน   สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับอิสราเอลจัดงานแสดงนวัตกรรมการเกษตร “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” 29 ม.ค.นี้           นายประพัฒน์ […]

1 2 3 13