ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่สภาเกษตรแห่งชาติ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน                เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีมอบนโยบายแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. โดยระบุว่า อยากให้สภาเกษตรกรฯร่วมขับเคลื่อนแผนเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง ต้องหาพันธมิตรที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันการร่วมมือกันทำงานจะทำให้ผลงานมากขึ้นได้ถึง 3 อย่าง คือ ได้การรวมกลุ่ม/สร้างคน/สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งรัฐบาลพร้อมดูแลทุกคนโดยเฉพาะเกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรต้องหาแนวทางที่ยั่งยืนไม่เพียงนำงบประมาณมาชดเชยเพราะเป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราวอีกทั้งรัฐบาลมีงบประมาณจำกัด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพยายามเดินหน้าแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรทุกเรื่อง ทั้งเรื่องแหล่งน้ำ จัดทำแก้มลิง แนวทางการระบายน้ำ ที่ได้ดำเนินการไปถึง 6 หมื่นโครงการใน 5 ปีที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีต้องการให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกกลางที่เชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับรัฐบาล เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรคของเกษตรกร อนาคตสภาเกษตรกรฯต้องสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อทำเกษตรอัจฉริยะ เกษตรอัตลักษณ์ หากเกษตรกรปรับเปลี่ยนทำเกษตรแนวใหม่ ภาคเกษตรจะต้องดีกว่าเดิม และพัฒนายกระดับให้เกษตรกรทำเกษตรแบบทำน้อยได้มาก มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สมดังเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 25 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมเปิดตัว โครงการ “ประชารัฐสร้างไทย” เสนอทางออกเกษตรกร                เมื่อวันที่ 21 ก.ย.62 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน พร้อมการเปิดตัวโครงการ “ประชารัฐสร้างไทย” ณ ห้องรอยัล จูบิลลี่ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดยนายประพัฒน์ ได้บรรยายเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย” และกล่าวเสนอทางออกของเกษตรกร 2 แนวทาง คือ การแปรรูป และการผลิตที่หลากหลาย พร้อมด้วยการนำเสนอการพัฒนาระบบนิเวศวิทยาทางเศรษฐกิจชนบทพร้อมจะฟื้นต้องมีกิจกรรมใหม่ๆให้ทำ กับข้อกฎหมายต้องผ่อนปรนเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูได้ (ปล่อยเสียงนายประพัฒน์) ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติห่วงสถานการณ์น้ำ หมดฝนนี้กระทบภาคเกษตร เตือนติดตามอย่างใกล้ชิด                เมื่อวันที่ 23 ก.ย.62 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ห้องบัญชาการและวิเคราะห์สถานการณ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(สสน.) โดยได้รับการชี้แจงว่า แม้จะมีฝนตกหนักจากพายุ “โพดุล” และพายุ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 18 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 18 กันยายน 2562   สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางร่วมโครงการแพะ-แกะล้านนา สร้างการรับรู้งานด้านอาชีพแก่เกษตรกรภาคเหนือ                เมื่อวันที่ 15 ก.ย.62 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเทคนิควิธีการเลี้ยงแพะ-แกะ แบบครบวงจร ในงาน “เสริมสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนโครงการแพะ-แกะล้านนา” ซึ่งจัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมให้แพะ-แกะได้เป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกตัวใหม่ที่สำคัญของเกษตรกร ด้วยหลักการที่ว่าแพะ-แกะ เป็นสัตว์โตเร็ว เลี้ยงง่าย ทนแล้ง สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีในระยะเวลาอันสั้น โดยการจัดงานครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงแพะ-แกะ ได้รับองค์ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงแพะ-แกะ เพื่อการพัฒนาก้าวสู่มาตรฐานการเลี้ยง GAP ในอนาคต อีกทั้งเพื่อรับทราบถึงแนวทางในการดำเนินโครงการแพะ-แกะล้านนา ให้เกษตรกรได้มาร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเทคนิควิธีด้านการผลิต สร้างเครือข่ายการแปรรูปและการตลาด เพื่อให้การเลี้ยงแพะ-แกะ ของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการฯ มีความมั่นคงและยั่งยืน   สภาเกษตรกรฯระบุเกษตรกรยุคนี้ต้องใช้ตลาดตั้งต้นการผลิต                เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 11 กันยายน 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 11 กันยายน 2562   ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มองรัฐบาลและชาวนาต้องเข้าใจปัญหาให้ตรงกัน               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ครั้งที่ 2/2562 ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยแบ่งปัญหาออกเป็น 2 ข้อ ได้แก่ ปัญหาจากนโยบายของรัฐบาลและปัญหาจากตัวชาวนาเอง อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมฯได้ปรับความคิดให้ตรงกันทุกคนเพื่อให้เข้าใจปัญหาของชาวนาอย่างแท้จริงแล้วตกผลึกจนให้นำไปสู่การจัดทำแนวทางเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวส่งต่อยังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เข้าใจปัญหาของชาวนาตรงกันต่อไป สำหรับข้อเสนอมีความเห็นว่าให้มีการจัดทำแผนแม่บทด้านข้าวในระดับจังหวัดเพื่อหาอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อจะผลิตข้าวให้แตกต่างตามภูมินิเวศตนเองแล้วร่วมวิจัยพัฒนา , จัดทำแผนแม่บทน้ำสำหรับชาวนาเพื่อให้จัดการน้ำในชุมชนเองได้ , การมีมิสเตอร์อุตุนิยมฯทุกตำบล , การมีศูนย์ข้อมูลชาวนาไทย , การจัดมหกรรมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข้าวไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , ส่งเสริมการรวมกลุ่มทำการตลาดร่วมกันเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรอง , ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อชาวนาควรลดลงเพื่อไม่ต้องนำรายได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากการขายข้าวไปชำระดอกเบี้ย เป็นต้น (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์) สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษจัดงาน “โมเดล กัญชา ราชธานีเจริญศรีโสธร”               เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2562 ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน“โมเดล กัญชา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2562   ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เตือนเกษตรกรอย่าเพิ่งปลูกกัญชาโดยไม่ได้ขออนุญาต เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิด “การประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนกัญชาพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดกาญจนบุรี” ณ หอสมุดรัชมังคลาพิเศษ จ.กาญจนบุรี โดยได้กล่าวว่า ได้เดินทางมาดูที่ทำแปลงเพาะพันธุ์ปลูกพืชสมุนไพรกัญชาของ จ.กาญจนบุรี พบว่ามีความพร้อมมากๆ หลังจากแปลงที่ จ.ลำปาง เสร็จสิ้น ทาง จ.กาญจนบุรี ก็เริ่มดำเนินการต่อทันที การก่อสร้างคงใช้เวลาดำเนินการไม่นานนัก ส่วนการขออนุญาตก็คงไม่มีปัญหาเพราะเจ้าหน้าที่เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้น การขออนุญาตคงจะไม่ยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมาเพราะสาธารณสุขเริ่มเข้าใจมากขึ้น รับฟังเสียงเกษตรกรมากขึ้น กรณีเกษตรกรถามว่าสามารถปลูกกัญชาได้หรือยัง ต้องขอแจ้งว่ายังปลูกไม่ได้ จะปลูกได้ก็คือต้องได้รับอนุญาตจาก ปปส.และจะขออนุญาตได้เกษตรกรต้องรวมตัวตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนร่วมกับหลายหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปลูกได้ในเชิงวิจัยทางการแพทย์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม พืชสมุนไพรกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่แน่นอน ทั้งทางการแพทย์ หรืออื่นๆ โดยเฉพาะอาหารเสริม แต่ต้องมีกระบวนการจัดการที่ดีพอ การออกใบอนุญาตและใบกำกับอย่างชัดเจน ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติจะทำการศึกษาเรื่องนี้หลังมีการปลูกกัญชานี้แล้วจะรวบรวมแนวคิดเอกสารส่งไปยังรัฐบาลต่อไป   สภาเกษตรกรภาคใต้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้สู่การสร้างแนวทางความเข้าใจการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร” เมื่อวันที่ 29 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรฯ เปิดประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ครั้งที่ 2/2562                ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ครั้งที่ 2/2562 ณ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคม เกษตรกร ชาวนา ศูนย์ข้าวฯ จากทั่วประเทศ เข้าร่วม โดยในการประชุมได้พิจารณาการพัฒนาการเกษตรเพื่อการผลิตข้าวที่ยั่งยืน , การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตข้าว , การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่ , แนวทางการยกระดับคุณภาพข้าวของชุมชนและอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของชาวนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น ( ปล่อยเสียง ประพัฒน์ ) สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีร่วมจัดงาน ปาล์มแม็กซ์ ไทยแลนด์ 2019                นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ผู้แทนสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มประเทศไทย กล่าวว่า งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรฯ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น” รุ่นที่ 2 ระหว่าง 13 – 19 ส.ค.นี้                เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น” รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 ส.ค.62 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการปฏิบัติงาน” พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายวิทยา ประจันตะเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ บรรยาย เรื่อง “บทบาทการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร” และ ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และทีมงานจัดกิจกรรมกลุ่มและบรรยาย เรื่อง “การเรียนรู้พื้นฐานเพื่อก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง” […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาภัยแล้งด้วยระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นวาระจังหวัด                นายบุญศรี สุขวาปี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 ส.ค.62 สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กอ.รมน.จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พลังงานจังหวัด ศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทัพภาคที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งในการประชุมสัมมนาฯ จะทำให้เกษตรกร และผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจต่อแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มากขึ้น ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานฯ ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพภาคที่ 2 และศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียง- เหนือ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นวาระจังหวัดอย่างยั่งยืน สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เปิด “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น”                นายสมศักดิ์ คุณเงิน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรฯ นำเกษตรกรเข้าหารือ ก.เกษตรฯถึงแนวทางส่งเสริมเกษตรกรผลิตผักและผลไม้ไปประเทศแถบยุโรปตามมาตรฐานการส่งออก                เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะสมาคมผู้ประกอบการพืชผักและผลไม้ไทย ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก เข้าพบ นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานส่งออกผักและผลไม้ไปยังประเทศแถบยุโรป โดยเป้าหมายการส่งออกในช่วงแรกคือ กะเพรา โหระพา มะเขือ พริก เป็นต้น โดยสภาเกษตรกรได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าร่วมดำเนินการ และกลุ่มได้ดำเนินการขอมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัยตามระบบจัดการคุณภาพหรือ GAP ซึ่งเมื่อตรวจดูพืชที่ปลูก ผู้แทนสมาคมได้ให้คำแนะนำในการผลิต การดูแล การตัดแต่ง การเก็บผลผลิต และได้ตกลงกับเกษตรกรในการรวบรวมผลผลิตตามขนาด ปริมาณ คุณภาพ ราคาที่ตกลงกัน โดยได้นำร่องส่งออกไปยุโรปครั้งแรกเมื่อเดือน พ.ค.2562 แล้ว   สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 6 – 8 ส.ค. […]

1 2 3 15