ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากสภาเกษตรกร

          เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2564 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 2 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้แก่ ด้านการตลาดแต่งตั้ง นายวิชัย โภชนกิจ ด้านการผลิตแต่งตั้ง นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สำนักงานสภาเกษตรกรฯประชุมหารือร่วมกับ สสน. เรื่อง “การบริหารโครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน” ผ่านระบบ ZOOM

          เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2564 นายภาสันต์ นุพาสันต์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดการประชุมหารือทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(zoom) เรื่อง “การบริหารโครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน” ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) และทีมงาน พร้อมด้วยหัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัด/ตัวแทน 25 จังหวัด เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและใช้หลักทฤษฎีใหม่และแนวทางพระราชดำริในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนผลผลิตและรายได้ของชุมชน ในพื้นที่ชุมชนนำร่องจัดการน้ำของสภาเกษตรกรจังหวัด โดยมีการติดตามผลงานในปี 2563 และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีร่วมกันในปี 2564

สภาเกษตรกรฯร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางรายได้ให้เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล

          เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2564 ดร.วิชิต นันทวรวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำนโยบาย สภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และภาคการศึกษา อาทิ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนต่ำ นำไปสู่พืชทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และมีตลาดรองรับที่แน่นอน เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวลของชุมชน ซึ่งในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว สามารถใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าชีวมวลตามนโยบายของกระทรวงพลังงานได้ โดยที่ประชุมได้พิจารณาสั่งการให้ดำเนินการจัดทำแนวทางส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานชีวมวลในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชเป้าหมาย พร้อมทั้งพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม ด้วยเป้าหมายเพื่อมุ่งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางรายได้ของเกษตรกรไทย

…………………………………………………

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน