ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติมอง “โครงการเราชนะ” รัฐบาลมีเจตนาดีแต่วิธีการบริหารยาก เชื่อเกษตรกรตกหล่น

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวถึง “โครงการเราชนะ” ซึ่งผ่านมติคณะรัฐมนตรี และจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 ม.ค.- 12 ก.พ.2564 หลังจากนั้นจะเปิดให้ใช้เงินที่โอนสิทธิ์เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยจะโอนเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท จนกว่าจะครบ 7,000 บาท รวมเป็นเวลา 8 สัปดาห์ และสามารถใช้เงินได้ถึง 31 พ.ค.2564 ว่า เข้าใจว่าการทำมาตรการนี้ออกมาด้วยไม่อยากให้คนที่มีเงินใช้จ่ายปกติเข้ารับสิทธิ์เยียวยาจากโครงการนี้ มองว่ารัฐบาลมีเจตนาที่ดีแต่วิธีการบริหารยากมาก เพราะเกษตรกรเองปกติที่ผ่านมาไม่มีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินเกิน 3 แสนหรือไม่ และไม่เข้าใจว่ารัฐบาลจะประเมินจากอะไร แต่เชื่อว่าจะมีเกษตรกรตกหล่นจำนวนมากและเข้าถึงโครงการได้น้อยราย ต้องรอดูว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประเมินจากอะไร ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยใช้วิธีการแบบนี้ ยกตัวอย่าง เกษตรกรปลูกข้าว บางทีก็เจอภัยแล้ง น้ำท่วม เจอปัญหามากมาย จึงต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงรายละเอียดก่อน เพราะหากขั้นตอนยุ่งยากมากก็จะมีเกษตรกรตกหล่นเป็นจำนวนมาก ทั้งที่อยู่ป่าเขา ไกลปืนเที่ยง เพราะรัฐบาลคงดูแลไม่ทั่วถึงด้วยต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรทุกราย มีปัญหาแน่ในเรื่องการจัดการ ทั้งนี้ เข้าใจเจตนาของรัฐบาลดี แต่รัฐบาลมีความเข้าใจเกษตรกรรน้อยมาก จึงฝากถึงรัฐบาลหากมีความตั้งใจดีแล้วควรจะทำงานด้วยความประณีตให้ครอบคลุมทุกอาชีพเกษตรกร ทุกพื้นที่ หากออกแบบมาในลักษณะนี้เกษตรอำเภอและเกษตรตำบลจะทำงานเหนื่อยมาก

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ขนาด 6 เมกะวัตต์ แห่งแรกของประเทศ

          เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ขนาด 6 เมกะวัตต์ แห่งแรกของประเทศ ณ ศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ร่วมกับว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และนายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งหารือความพร้อมด้านเชื้อเพลิง ได้แก่ ไผ่ ซังและเปลือกข้าวโพด ใบไม้และกิ่งไม้ เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกไผ่และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในท้องที่อ.แจ้ห่ม อ.เมืองปาน และ อ.วังเหนือ อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร ลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 ลดโอกาสการเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าตรวจเยี่ยมแปลงปลูกสมุนไพรกัญชาเพื่อการแพทย์ และสถานีพลังงานทดแทน (ถ่านอัดแท่ง)ด้วย

สภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุม“การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดบุรีรัมย์”

          เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2564 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อร่วมรับฟังการรายงานสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด นโยบายประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง สถานการณ์โรคใบด่าง และพิจารณาการกำกับดูแลการซื้อขายมันสำปะหลัง การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 พร้อมทั้งร่วมพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบสต๊อกมันสำปะหลังของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลังปี 2563/64

…………………………………………………

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน