ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563

สภาเกษตรกรฯสะท้อน “ที่ดินทำกิน” ปัญหาตลอดชีวิตเกษตรกร

               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาปวดใจเกษตรกรที่สภาเกษตรกรฯสะท้อนขึ้นมาเพื่อให้ภาครัฐจัดการบริหารและแก้ไขให้ตรงจุดมากที่สุด และยืดเยื้อยาวนานและเป็นปัญหามาตลอดชีวิตของเกษตรกรคือที่ดินทำกินไม่มีความมั่นคงในการถือครอง พื้นที่ชนบทห่างไกลการบริการของภาครัฐเข้าไม่ถึง เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โครงการความช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐมักประกาศว่าที่ดินต้องมีเอกสารสิทธิ์ การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ดูถึงข้อเท็จจริงว่าเกษตรกรเจตนาเพียงแค่ประกอบการยังชีพไม่ได้มีเจตนาบุกรุกหรือเข้าไปทำลายทรัพย์สิน และแต่ละรายมีพื้นที่ทำกินประมาณ คนละ 5-20 ไร่ รัฐควรผ่อนปรนและละเว้น

(ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)

               ขณะที่ ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ประสานงานการศึกษานโยบายที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้กล่าวเสริมว่า คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จะคอยบูรณาการงานต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินทั้งหมดไว้ในที่เดียวกันการที่มีทิศทางแน่นอนมันจะทำให้ในอนาคตการบริหารจัดการที่ดินของประเทศเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน มีทิศทางแน่นอน มีเป้าหมายเดียวกัน

(ปล่อยเสียง ผศ.อิทธิพล)

 

สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษเปิดเวทีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวนกว่า 500 กลุ่ม

               เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดเวทีประชุมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและความก้าวหน้าของโครงการโคเนื้อสร้างชาติ , โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากปศุสัตว์จังหวัดได้มาร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลในการจัดทำโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นโครงการต่อปศุสัตว์อำเภอ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ยื่นผ่านสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงของโครงการว่า โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเลี้ยงวัว เหลือจากเลี้ยงวัวส่งขายให้โรงไฟฟ้าชุมชน ทำปุ๋ยหมัก อาหารสัตว์ เกษตรกรจะมีรายได้พอเพียงกับการเลี้ยงชีพ มีกินมีใช้ เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยในการประชุมดังกล่าวมีกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวนกว่า 500 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2,000 กว่าคนเข้าร่วม

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน