ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมบรรยายโครงการเผยแพร่ความรู้ “หลักสูตรกัญชาเพื่อสุขภาพของประชาชน”

               เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเผยแพร่ความรู้ หลักสูตร “กัญชาเพื่อสุขภาพของประชาชน” รุ่นที่ 1 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยกล่าวว่า ในประเทศไทยโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีบันทึกประวัติศาสตร์กว่า 400 ปี แต่ในโซนเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีนได้มีการค้นพบกระปุกที่บรรจุกัญชาอายุกว่า 1,000 ปี ซึ่งสมัยนั้นใช้เพื่อการแพทย์และบันเทิง ในประเทศไทยเองถูกกฎหมายและสื่อกล่อมมา 40 กว่าปีว่ากัญชาเป็นยาเสพติด ผิดกฎหมาย ทำให้เด็กรุ่นหลังเกรงกลัว เหตุที่สภาเกษตรกรแห่งชาติสนใจและผลักดันเรื่องกัญชาเพราะเกษตรกรเจ็บป่วยกันเยอะมาก พืชสมุนไพรกัญชาสามารถใช้รักษาสุขภาพได้ตามประวัติศาสตร์และมีการทดลองใช้ซึ่งเห็นผลได้ รวมทั้งสามารถผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีอนาคตและเชื่อมั่นว่าพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานรากได้ ณ ปัจจุบันเกษตรกร ประชาชนเริ่มศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับกัญชาเพิ่มมากขึ้น จากนี้ไปกฎหมายน่าจะผ่อนปรนได้มากขึ้น รวมทั้งกำลังมีการขับเคลื่อนเรื่องปลดล็อคกระท่อมอีกด้วย

สภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์จัดเวทีจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนระบบเกษตรอินทรีย์โดยชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “สานพลังชุมชน ขับเคลื่อนสุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์”

               เมื่อวันที่ 7 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในงาน การจัดเวทีจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนระบบเกษตรอินทรีย์โดยชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “สานพลังชุมชน ขับเคลื่อนสุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ว่า เวทีนี้จัดขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพและการเรียนรู้ของชุมชนในการขับเคลื่อนให้จังหวัดสุรินทร์เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0 ส่งเสริมให้ประชาชนทำเกษตรอินทรีย์และการเข้าถึงอาหารปลอดภัยของคนในชุมชนผ่านการสร้างกลไกการขับเคลื่อนระดับตำบลซึ่งประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ สภาเกษตรกร เกษตรกรต้นแบบ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 5 ฐานเรียนรู้ โดยมองว่าจังหวัดสุรินทร์โชคดีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีภูมิรู้ ประสบการณ์และให้ความสำคัญกับเกษตรอินทรีย์ สภาเกษตรกรแห่งชาติในฐานะทำหน้าที่ด้านนโยบายและแผนงาน จะสนับสนุนและเป็นตัวเชื่อมประสานกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ งบประมาณส่วนหนึ่ง และประสานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)​เรื่องแหล่งทุนและการเก็บข้อมูลเกษตรกรในชุมชน โดยในงานดังกล่าวมีกลุ่มเกษตรกรตัวแทนจาก 17 องค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมงานด้วย

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมหารือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรระดับตำบล

               เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2563 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม 202 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และแนวทางความร่วมมือบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่ต่อไป

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน