ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวนาไทยโดยข้าวพันธุ์กลายตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ราชบุรีโมเดล : ข้าวหอมเพื่อการบริโภค (มช 10-1 หรือ FRK-1)”

          เมื่อวันที่ 28 ธ.ค 2563 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวนาไทยโดยข้าวพันธุ์กลายตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ราชบุรีโมเดล : ข้าวหอมเพื่อการบริโภค (มช 10-1 หรือ FRK-1)” เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทำให้เกิดผลผลิตที่แตกต่าง หรือปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตใหม่ ทำให้ลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย สามารถซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี นายสุทิน ชฎาดำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี นายไชยวิทย์ บัวงาม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพื่อการผลิต นายเมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง

สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายลงนามร่วมมืองดการเผาทุกประเภทในที่โล่ง

          เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2563 นายธีธวัช คำเงิน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดซึ่งเป็นผู้แทนเกษตรกร จาก 18 อำเภอ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลตรีสัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก 37 ณ ห้องธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย MOU งดการเผาทุกประเภทในที่โล่งพื้นที่จังหวัดเชียงรายจากกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลตามโครงการประกันรายได้ โดยจะร่วมกันงดการเผาทุกประเภททั้งเศษวัสดุการเกษตร ขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 ซึ่งมีค่าสะสมสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กลุ่มเกษตรกรหลักในการขับเคลื่อนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดการเผาทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลตามโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรทั้ง 5 ชนิด จากสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นควันจากการเผาเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย

สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรตรวจติดตามการปักดำข้าวพันธุ์กลาย

          เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2563 นายปรีชา เรืองคุ้ม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร นายจรัน จันทะบุตร รองประธานคณะทำงานติดตามการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดพันธุ์ข้าวพันธุ์กลายสู่เกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรฯ พร้อมคณะ และนายสุเทพ อึ่งศรีคราม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมตรวจติดตามการปักดำข้าวพันธุ์กลาย สายพันธุ์ Ossy 23 ณ แปลงทดสอบสายพันธ์ข้าวพันธุ์กลาย ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพื่อการผลิต ดำเนินโครงการถ่ายทอดพันธุ์ข้าวพันธุ์กลายสู่เกษตรกร จ.กำแพงเพชร ซึ่ง จ.กำแพงเพชร มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 77 ราย พื้นที่ปลูก 1,500 ไร่ จำนวน 6 กลุ่ม 5 อำเภอ ได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนโรงเรียนเกษตรกรบ้านคลองน้ำเย็นเหนือ อ.คลองขลุง 2. วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านวังแขมเหนือ อ.คลองขลุง 3. วิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่ หนองหลวง อ.คลองลาน 4. วิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่ ไทรงาม อ.ไทรงาม 5.วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านทรัพย์ไพรวัลย์ อ.เมืองฯ 6. วิสาหกิจชุมชนข้าวธัญโอสถ 4 อ.ทรายทองวัฒนา โดยการนำพันธุ์ข้าวพันธุ์กลายที่ได้จากการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรปลูกทดสอบพันธุ์ ให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่ำ 10,000 บาท/ไร่ และมีตลาดรองรับที่แน่นอน ด้วยการส่งมอบข้าวสายพันธุ์ใหม่คุณภาพดี ผลผลิตสูง ที่พัฒนาสายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ของโลกมาดำเนินการปลูกทดสอบสายพันธุ์ที่ จ.กำแพงเพชร จำนวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมเพื่อการบริโภค (มช 10-1 หรือ FRK-1) และข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (เทพ 10-7 หรือ OSSY-23)

…………………………………………………

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน