ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติระบุ ปี 2564 เกษตรกรไทยต้องเจอปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในปี 2564 เกษตรกรไทยต้องเจอปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง เช่น วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ระบบโลจิสติกส์และห้างโมเดิร์นเทรดยังไม่สามารถเปิดได้เต็มรูปแบบจนกว่าคนส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีน , วิกฤตที่เกิดจากภาวะโลกร้อนมีผลกระทบทำให้ฤดูกาลปรับเปลี่ยน เกิดภาวะภัยแล้ง ปริมาณน้ำฝนลดลง ส่วนบางพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนมากเกินไป ขณะที่หน่วยงานรัฐบาลยังไม่สามารถบริการจัดการน้ำไปให้เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง , กรอบความร่วมมือต่างๆที่มีผลบังคับใช้ในปีนี้จะมีผลกระทบในหลากหลายกลุ่มอาชีพ แต่มีเกษตรกรบางสาขาได้รับผลประโยชน์ เพราะสามารถส่งออกได้มากขึ้น อาทิ กลุ่มปศุสัตว์ เช่น สุกร ไก่ วัว และกระบือ รวมถึงสาขาประมง ผลไม้เมืองร้อน เช่น ทุเรียน มังคุด” ส่วนพืชไร่ ควรลดจำนวนการผลิตลง เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา อาจเปลี่ยนเป็นปลูกพืชพรรณอย่างอื่น เพราะเป็นพืชไม่มีอนาคต ขณะที่กัญชาซึ่งเป็นพืชที่สภาเกษตรกรฯผลักดันมาโดยตลอดยังไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ ยังถือเป็นพืชยาเสพติดอยู่ คาดว่ากฎกระทรวงฉบับใหม่น่าจะมีผลบังคับใช้โดยเร็ว โดยขณะนี้การปรับปรุงกฎหมายอยู่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและอยู่ในสภานิติบัญญัติ คาดว่าปี 2564 น่าจะเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมถึงการขออนุญาตปลูกของเกษตรกรและผู้สนใจน่าจะเร็วขึ้น ง่ายขึ้น ด้านของเกษตรอินทรีย์นั้นมองว่าขยายตัวยากเนื่องจากคนทั่วไปยังไม่ตื่นตัวมีเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติในปี 2564 กำลังเจรจากับกระทรวงพลังงานเพื่อให้มีโครงการนำร่องเรื่องพลังงานชุมชนโดยใช้ไผ่เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับทราบ และปลัดกระทรวงพลังงานรับปากว่าจะพยายามผลักดันให้เกิดโครงการให้ได้ทั่วประเทศ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาหารือ ธพว.หาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

          เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2564 นายพิริยกรณ์ ช่วยประสม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา พร้อมพนักงาน ให้การต้อนรับ นายอุทัย ขันทอง ผู้จัดการอาวุโส ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Bank) สาขาสงขลา และคณะ เข้าพบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา เพื่อหารือการทำงานร่วมกันและประสานงานในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสินเชื่อ “SMEs One” ที่สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วไป ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยายกิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาจักเป็นหน่วยงานทำหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของสมาชิกที่ต้องการยื่นขอสินเชื่อ จากนั้นจะรวบรวมคำขอกู้และเอกสารประกอบยื่นกู้ส่งให้กับธนาคารฯเพื่อพิจารณาอำนวยสินเชื่อต่อไป

…………………………………………………

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน