ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายส่งออกด้วย FTA

          เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย.2563 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) พร้อมสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการเพื่อขยายการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ พร้อมสนับสนุนสินค้าคุณภาพจากเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ ภายในงานมีสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ สัมมนาในหัวข้อ “ประโยชน์จากการใช้ความตกลงการค้าเสรีของโครงการสร้างเครือข่ายสินค้าไทยขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เวลา 14.00 – 15.00 ในวันที่ 5 พ.ย.2563 นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าคุณภาพของเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการจากจังหวัดต่างๆ รวม 40 ราย 40 บูธ รวมทั้งการเจรจาสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานพันธมิตรต่างๆด้วย

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น

         เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมทีมผู้บริหารเข้าร่วมเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยเป้าหมายเพื่อขยายแนวคิด แนวทาง และวิธีการสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสร้างทศวรรษที่น่าอยู่บนฐานทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น สำหรับการจัดเวทีดังกล่าวเป็นการสรุปบทเรียน 10 ปีที่ผ่านมาของแผนสุขภาวะชุมชน สสส. และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และเป็นการเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นให้สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์รูปธรรมการปรับตัว หรือตั้งรับของชุมชนท้องถิ่นทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและวิกฤต รวมถึงร่วมกันชี้ทิศทางและกำหนดอนาคตโดยองค์กรหลักในพื้นที่ขับเคลื่อน ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนงานร่วมกับสสส.ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก ลพบุรี พัทลุง และสุรินทร์ โดยเวทีดังกล่าวมีผู้นำชุมชนท้องถิ่นกว่า 600 ตำบล ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น นักวิชาการชุมชนท้องถิ่น ผู้นำ/แกนนำกลุ่มหรือชมรม คณะกรรมการพัฒนาตำบล(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) สถาบันวิชาการคณะกรรมการบริหารแผน ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคียุทธศาสตร์ ผู้สนใจ จำนวนกว่า 2,000 คน

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมบริหารจัดการน้ำชุมชนช่อง ตามโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ แผนงานดำเนินการปีงบประมาณ 2564

         เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมปรึกษาหารือ นายเสน่ห์ ทองเกลี้ยง เกษตรอำเภอนาโยง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง กับคณะกรรมการกลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนช่อง เรื่อง การบริหารจัดการน้ำชุมชนช่อง ตามโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ แผนงานดำเนินการปีงบประมาณ 2564 ณ ที่ทำการกลุ่ม (บ้านนายจิระ จิตใจภักดิ์) ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง ทั้งนี้เป้าหมายการบริหารจัดการน้ำชุมชนช่อง ตามโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ แผนงานดำเนินการปีงบประมาณ 2564 คือ พื้นที่หมู่ที่ 2 ต.ช่อง ในการขุดลอกห้วยทรายขาว ห้วยสองพี่น้อง และคลองห้วยลึก ซ่อมแซมและสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำดั้งเดิมให้ไหลสะดวกและเพิ่มพื้นที่การกักเก็บน้ำ สำรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำหลาก ทำให้สามารถทำเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน