ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานสภาเกษตรกรฯร่วมประชุมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนา SME เกษตร ร่วมกับภาคีเครือข่าย

          เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมบูรณาการจัดทำแผนงานพัฒนา SME เกษตร ธ.ก.ส.ร่วมกับเครือข่ายภายนอก ประจำปีบัญชี 2564 จัดโดย สำนักส่งเสริม พัฒนา SME และ Startup ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ณ ห้องประชุมรวยเพชร โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการประชุมได้นำเสนอนโยบายแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการสถาบันเกษตรกร หน่วยงานเครือข่ายนำเสนอภารกิจและแผนงานในการสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME เกษตร สถาบันเกษตร พร้อมแนวทางการบูรณาการแผนงานร่วมกับ ธ.ก.ส. โดยสรุปแนวทางบูรณาการ ได้แก่ แผนเพิ่มประสิทธิภาพ แผนลดต้นทุน แผนด้านการเงิน แผนด้านบริหารธุรกิจ แผนด้านการตลาด แผนด้านบรรจุภัณฑ์ โดยสภาเกษตรกรฯได้เสนอแนวทางเรื่อง คุณภาพ และช่องทางการสื่อสาร ซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบ

สภาเกษตรกรฯค้านทำแผนยุทธศาสตร์มันสำปะหลังทั้งที่ยังแก้ปัญหาโรคไวรัสใบด่างไม่สำเร็จ

         นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2563 ได้เข้าร่วมประชุม เตรียมแผนจัดทำยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งไม่เห็นด้วยเนื่องจากปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ปัญหาโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลังให้ถูกจุดได้ แล้วจะมีมันสำปะหลังให้เขียนยุทธศาสตร์ได้อย่างไร ทั้งนี้ ปี 2561 โรคใบด่างมันสำปะหลัง มีการระบาด ประมาณ 1,000 ไร่ มีการของบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อไปทำลายแต่โรคกลับกระโดดลุกลาม ปี 2562 พบการระบาดโรคเพิ่มเป็น 5 หมื่นไร่ และล่าสุด ปี 2563 เพิ่มเป็น 4 แสนไร่ การลุกลามเพิ่มขึ้นกว่า 100% หากแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้ ภายใน 2 ปี อุตสาหกรรรมมันสำปะหลังแสนล้านบาทนับวันถอยหลังรอการล่มสลาย และมันสำปะหลังจะไม่มีเหลือในประเทศไทย เพราะภาครัฐแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ประเด็นใหญ่เร่งด่วนตอนนี้ที่อยากให้ทำเสมือนกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในคน แต่โรคไวรัสใบด่างเกิดขึ้นในมันสำปะหลัง แค่ตั้งคณะทำงานอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะคณะอนุกรรมการโรคใบด่างฯ อยู่ในอำนาจของกรมส่งเสริมการเกษตร แต่ทำแล้วไม่สัมฤทธิ์ผล

สภาเกษตรกรจังหวัดแพร่หนุนอบรมหลักสูตรนักบินโดรนอัจฉริยะ

         จ.ส.อ.ศฤงคาร เสนาป่า รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ คนที่ 2 เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย.2563 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) นักบินโดรนอัจฉริยะตามโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/NewsKill) พร้อมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรดังกล่าว สภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เพื่อเป็นทางเลือกของการมีงานทำและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่ต้องพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพและพัฒนาให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพื่อเสริมสร้างเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการอบรมมีการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโดรนเพื่อการเกษตร ส่วนประกอบการทำงาน การประกอบเครื่อง การตั้งค่าโดรน เทคนิคการใช้ บังคับ การดูแล รักษา ซ่อม บำรุง การผสมส่วนปุ๋ย ฮอร์โมน ยาฆ่าหญ้า ยาคุมวัชพืช เทคนิคการบินโดรนในการกำจัดวัชพืช กำจัดแมลง และฉีดป้องกันโรคพืชต่างๆในพืชทุกชนิด เทคนิคการผสม การคำนวณพื้นที่ การเตรียมตัวเพื่อรองรับงาน การคิดราคา การหาลูกค้า การเจรจาต่อรอง โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และทีมวิทยากรจากบริษัท เอฟดีจีเอพี จำกัด เกษตรกร ประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วมและฝึกปฏิบัติบินโดรนเป็นทุกคนพร้อมรับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร จำนวน 39 คน

สภาเกษตรกรจังหวัดแพร่เชิญเที่ยวงานวันส้มเขียวหวานและของดีเมืองแพร่ 2563 27-28 พ.ย.นี้

         สภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ขอเชิญเที่ยวงานวันส้มเขียวหวานและของดีเมืองแพร่ 2563 ในวันที่ 27-28 พ.ย.2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จ.แพร่ เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร โดยภายในงานมีกิจกรรม การจำหน่ายผลผลิตส้มเขียวหวาน สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าของดีเมืองแพร่ คุณภาพคัดสรร นิทรรศการองค์ความรู้การผลิตส้มเขียวหวานและพืชเศรษฐกิจคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน ชมการแสดงจากศิลปินล้านนา และการแสดงศิลปวัฒนธรรม นักร้องศิลปิน ชมการประกวดสุดยอดส้มเขียวหวานพันธุ์ดี ประกวดและร่วมเชียร์ ”แม่เฮือนงามส้มเขียวหวานเมืองแพร่” จึงขอเชิญชวนเกษตรกร ประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน