ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมทางไกล ครั้งที่ 4/2563

               เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด โดยการประชุมได้มีการเสนอแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าร้อยละ 40 และสูงกว่าร้อยละ 40 แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำสู่วิธีการปฏิบัติที่ดีในการนำไปใช้ดำเนินงานร่วมกัน และขอให้จัดทำแผนและวิธีการทำงานที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้ครบถ้วนภายในเดือนสิงหาคม 2563 โดยส่งแผนดังกล่าวถึงสำนักยุทธศาสตร์การเกษตรวิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติภายในวันจันทร์ที่ 23 มี.ค.2563 เวลา 16.00 น. ทุกช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งได้มีการชี้แจงประกาศตามมติ ครม.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีเผยวิกฤติลำไยยืนต้นตาย ส่งออกสูญเงินแล้วกว่า 7 ร้อยล้านบาท

               นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ลำไยราคาโดยประมาณกิโลกรัมละ 30 บาท แต่เกิดวิกฤตภัยแล้งรุนแรงมากแม้หน่วยงานในท้องถิ่นรวมไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเข้าช่วยเหลือเต็มความสามารถแต่ด้วยข้อจำกัดจึงยังไม่ทั่วถึง ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นเม็ดเงินที่จะเข้าสู่จังหวัดมูลค่านับพันๆ ล้านบาทจะกลายเป็นศูนย์ หากเป็นไปได้ผู้บริหารจังหวัดควรพิจารณาประกาศภัยแล้งในแต่ละพื้นที่ตามสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เพราะลักษณะเช่นนี้จะใช้งบยับยั้งคงไม่ทัน ที่ยังพอทำได้คือช่วยต้นไม้ไม่ให้แห้งตายในระยะอีก 1-2 สัปดาห์เท่านั้น ส่วนในปีหน้าหรือในระยะยาวนั้นต้องมีการวางระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน จำเป็นต้องวางระบบคลองผันน้ำชลประทานจากอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธที่มีพื้นที่ส่งน้ำครอบคลุมกว่า 52,000 ไร่ และปีนี้สามารถใช้น้ำได้อีกราว 2 เดือนเท่านั้น (ปล่อยเสียง นายธีระ)

สภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวพันธุ์กลายด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ

               เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2563 นายสมบูรณ์ ใจเศษ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวพันธุ์กลายด้วยเทคโนโลยีลำไออนพลังงานต่ำ สภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ ปี 2563” ณ สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งในการประชุมมีการบรรยายการดำเนินงานโครงการวิจัยฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยลำไอออนพลังงานต่ำสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวคุณภาพ , การบรรยายแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวพันธุ์กลายด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ของวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยไผ่ สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชน ต.วังหงส์ และ อ.สอง ร่วมด้วยสมาชิกสหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวพันธุ์กลายจากเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร สามารถบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเพื่อให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมีการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน