ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติห่วงเกษตรกร ถูกรุมเร้าทั้งภัยแล้งและโควิด-19 ขอให้ตั้งสติ ทบทวน เตรียมการ เพื่อให้ผ่านวิกฤต

               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงสถานการณ์ตอนนี้ภาคเกษตรน่าห่วงมาก ทั้งเรื่องภัยแล้งที่จะเกิดผลกระทบกับเกษตรกรมากที่สุดและเชื่อว่าจะมาบ่อยและถี่ขึ้น ขอให้เกษตรกรใช้โอกาสนี้เตรียมการรองรับในระยะยาว รวมทั้งสถานการณ์การลุกลามของไวรัสโคโรนา(COVID-19) กับแนวโน้มลามไปทั่วโลก เกษตรกรจะมีผลกระทบ 2 ด้าน คือ การกลับมาของลูก/หลาน/ญาติ ที่ไปเรียน/ทำงานในประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วเดินทางกลับมาเยี่ยมหรือกลับบ้าน และด้านผลกระทบเศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้าจะสั่งสินค้าเกษตรลดลงมาก ส่วนราคาในประเทศไทยจะถูกแรงกดดันจากการส่งออกน้อยลงและตกค้างแนวโน้มราคาจะตกต่ำ (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)

สภาเกษตรกรจังหวัดพะเยาร่วมงานมหกรรมโคพันธุ์ดีเมืองพะเยา ประจำปี 2563

               เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2563นายอติวรรธน์ หอมนาน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา เข้าร่วมเปิดงาน “มหกรรมโคพันธุ์ดีเมืองพะเยา ประจำปี 2563” ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง หมู่ 18 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา โดยนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ จ.พะเยา ในการพัฒนาโคเนื้อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันการเปิดการค้าเสรี ตลอดจนขับเคลื่อนมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อและสร้างกลไกการตลาด สร้างโอกาสให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อไปสู่มาตรฐาน โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ จ.พะเยาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดโคพันธุ์ดีเมืองพะเยา 4 ประเภท การจัดนิทรรศการสนับสนุนการพัฒนาการตลาดโคเนื้อคุณภาพ และการจัดเวทีเสวนาความรู้หัวข้อ “ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาการตลาดโคเนื้อคุณภาพสู่ธุรกิจชุมชนสร้างไทย”

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน