ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

สภาเกษตรกรฯจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรกระบวนการ แผนพัฒนาการเกษตร ระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน”

          เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรกระบวนการ แผนพัฒนาการเกษตร ระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย.2563 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กรอบการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาภาคการเกษตร ชุมชนสู่ความยั่งยืน ปี 2564” ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมมารวย การ์เด้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสภาเกษตรกรในการจัดกระบวนการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะ เพื่อทำความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อให้บุคลากรของสภาเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกระบวนการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยมีวิทยากรร่วมให้ความรู้ อาทิ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อบริการ (Innovation for Service) เพื่อการพัฒนาชุมชน” , นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย และทีมงาน บรรยายหัวข้อ “การพลิกฟื้นกระบวนการเพื่อเพิ่มศักยภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่วิถีชีวิตใหม่” , นายประสพสิน แม้นทิม รองประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย บรรยาย หัวข้อ “ทุนทางการเงินของชุมชน (Financial Value) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มชุมชน” , ผศ.ดร.สุรพล จันทราปัตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อบรรยาย “เทคนิคและการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาคเกษตรระดับชุมชน” เป็นต้น รวมทั้งการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมองในการจัดทำ “9 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล” ด้วย โดยโครงการอบรมดังกล่าวมี พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วม จำนวน 85 คน

สภาเกษตรกรพร้อมหนุนปลูกไผ่และสวนป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร

          เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2563 นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมเวทีเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพการเกษตร “พืชเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้ โครงการส่งเสริมการปลูกไผ่และการบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา โดยสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา (ปล่อยเสียง นายศรีสะเกษ)

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน