ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมพนักงาน(ส่วนกลาง)

          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร จัดประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ(ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบติงานและแผนการใช้งบประมาณ ปี 2564 ทั้งนี้ ในการประชุมแจ้งเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ความคืบหน้าแนวทางการบริหารพัสดุตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.2564 เป็นต้น รวมทั้งเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆ ติดตามความคืบหน้า Reskill / Up skill การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของ สำนัก/กลุ่ม เป็นต้น

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมเรื่องการจัดสวัสดิการพนักงาน ครั้งที่ 3

          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายภาสันต์ นุพาสันต์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ จัดประชุม เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยในการประชุมแจ้งเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำกัด ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร , ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก , ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก , จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ , ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น อาทิเช่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กรชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ , ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก โดย นางญาดา ผดุงโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ พื้นที่ 2 พร้อมทีมงานเข้าร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะนำ

สภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมสร้างเครือข่ายเกิดการสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2563. นางสาวรดาณัฐ อุปณิชากร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรร่วมกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้วัสดุจากธรรมชาติในพื้นที่นำมาผลิตภาชนะใส่อาหาร ให้แก่กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกับโครงการนำร่อง“เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง” รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายให้เกิดการสร้างรายได้กับเกษตรกรและชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมี พันเอกชายเเดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 บ้านม่อนตะเเลง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์อยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันด้วย

………………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน