ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

ประธาน​สภา​เกษตรกร​แห่งชาติ​เตือนรัฐบาลอย่าเกียร์​ว่างใส่เกษตรกร

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สถานการณ์ราคาข้าวขณะนี้ตกต่ำต่อเนื่องทุกตัว ข้อสังเกตคือ ข้าว กข43 โรงสีไม่รับซื้อ ทั้งที่ส่งเสริมโดยกรมการข้าว และรัฐบาล​ ภายใต้แผนตลาดนำการผลิต การันตี​ว่ามีตลาดรับซื้อแน่นอน แต่โรงสีประกาศหยุดการรับซื้อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ ไม่ประสานงานช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวนา จึงอยากฝากไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้คุยทางโทรศัพท์​กับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า อย่าใส่เกียร์​ว่างเรื่องของสินค้าเกษตร และชาวนา ปัญหาของเกษตรกร อย่าหยุดแก้ไข และฝากถึงกับเตือนสติรัฐบาลว่าอย่าเข้าเกียร์ว่าง หากเมื่อไหร่ที่ชาวนาผิดหวังกับรัฐบาลเชื่อว่าจะอยู่ยาก

สภาเกษตรกรจังหวัดตรังจัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมาย สร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรไทย

          นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง กล่าวว่า สืบเนื่องด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการให้ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ เกษตรกร ทายาทเกษตรกร ประชาชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ผ่านกลไกของแต่ละหน่วยงาน โดยการจะบรรลุตามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวได้นั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล กลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ขยายผลได้ต่อไป จึงนำไปสู่เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมาย สร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรไทย จังหวัดตรัง ขึ้น ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง โดย นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน​โครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร ทายาท​เกษตรกร​ ประชาชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

สภาเกษตรกร​จังหวัด​เลยร่วมประชุม“เซลล์แมนจังหวัด” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

          เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2563 นายวิชาญ โคตรจันทร์อุด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการค้าและการตลาดตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีเป้าหมายให้ภาครัฐและเอกชน รวมตัวกันเป็นทีมการตลาดของจังหวัด ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความเข้มแข็ง สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักและจำหน่ายสินค้าสู่จังหวัดอื่นๆ และจะนำผลการประชุมในครั้งนี้เสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดต่อไป โดยทางกระทรวงพาณิชย์ ยังสนับสนุนการทำตลาดออนไลน์ เพื่อขยายช่องทางการค้าให้กว้างขึ้นทั้งส่งออกไปยังต่างประเทศและการทำตลาดออนไลน์ในประเทศด้วย เพื่อผู้บริโภคคนไทยสามารถซื้อผลไม้จากชาวสวนผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่สั่งซื้อได้จากกลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้โดยตรง ซึ่งมีแพลตฟอร์มออนไลน์จำนวนมาก ที่ให้ความร่วมมือให้เกษตรกรสามารถเข้าไปจำหน่ายและผู้บริโภคสั่งซื้อโดยตรง อาทิ Lazada, Shopee, JD Central หรือ Thaipostmart ของไปรษณีย์ไทย ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ราคาผลไม้ของเกษตรกรในประเทศจำหน่ายได้ในราคาดีขึ้น และผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพ

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน