ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

ประธานสภาเกษตรกรฯ เผยหลังวิกฤตการณ์โควิดผ่านภาคการเกษตรจะยิ่งคงความสำคัญ

               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงสถานการณ์หลังวิกฤตโควิดผ่านพ้นไปแล้วภาคการเกษตรจะยิ่งคงความสำคัญของเศรษฐกิจไทยและสังคมไทยเพราะว่าเป็นภาคสำคัญที่สามารถผลิตอาหารเลี้ยงประชากรไทยและประชากรโลกได้ ที่สำคัญคือเกษตรกรต้องมีความรู้ และขอให้เตรียมความพร้อมเอาไว้ วางแผนการผลิตให้ดี มีคุณภาพและปริมาณที่ดี ที่สำคัญก็คือค้นหาศักยภาพในการผลิตว่าจะปลูกอะไรที่เหมาะสมในพื้นที่ของตนเอง มั่นใจได้ว่าในระหว่างวิกฤตโควิดระบาดนั้น มีความต้องการแอลกอฮอล์สูงมากและพืชที่นำมาผลิตแอลกอฮอล์เป็นพืชตระกูลแป้ง อาทิเช่น มันสำปะหลัง หรืออื่นๆ ก็น่าจะทำให้มีราคาดีขึ้นตามไป ขอให้เกษตรกรค้นหาข้อมูลดู แล้วทำการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสภาพสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอมาตรการสร้างความเข้มแข็งภาคชนบทให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19

               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ภาคการเกษตรเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในด้านการผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงของชาติ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ของชาติทุกครั้งภาคการเกษตรเป็นเบาะรองรับ ณ วันนี้ภายใต้วิกฤตโควิด-19 ภาคการเกษตรไทยยังคงทำหน้าที่ได้อยู่แต่ก็อ่อนแอมาก พึ่งตนเองไม่ได้ ล้มละลายทางเศรษฐกิจ การผลิตไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ หนี้สินรุงรังมาก อยากเห็นการแก้ปัญหาจากภาครัฐเพื่อให้ภาคเกษตรเป็นที่พี่งในระยะยาวได้ และสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคชนบท โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เสนอมาตรการเยียวยาภาคการเกษตร คือ มาตรการระยะสั้น เงินสดที่จะส่งตรงถึงมือเกษตรกรเพราะจะมีผลให้กำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น เกิดกระแสเงินหมุนเวียน มีผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย ความเดือดร้อนน้อยลง มาตรการเพิ่มเติม คือ ขอให้รัฐบาลพักหนี้ทั้งระบบ ไม่จ่ายทั้งต้นและดอกเบี้ย แต่ให้คงสภาพหนี้ไว้ระยะเวลา 6 เดือน รวมทั้งขอให้ผ่อนปรนกรณีเช่า/ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรไม่ให้เกิดการยึดคืนในระหว่างนี้ มาตรการระยะยาว ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต รัฐบาลอาจสนับสนุนงบประมาณ 50,000 ล้านบาท ให้เกษตรกรทำเรื่องเสนอภายใต้กรอบที่มีให้ คือ ไม่มีดอกเบี้ย 5 ปี โดยต้องไม่รับเงินชดเชยจากภาครัฐอีกต่อไป เกษตรกรไทยต้องยืนบนลำแข้งตัวเองให้ได้ เกษตรกรเองต้องตัดสินใจไม่งั้นต้องเลิกอาชีพนี้

 

สภาเกษตรกรจังหวัดตรังร่วมประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำ ตาม “โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน”

               เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแผนงานการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตาม “โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำอำเภอนาโยง ในพื้นที่ ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ทั้งนี้ การจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนตามแนวพระราชดำริฯ นับเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มความเข้มแข็งและความมั่นคงในการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน และเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสนับสนุนชุมชนให้มีการจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพและประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชนด้วย

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน