ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง อ.บ้านแฮด ที่ประสบปัญหาการส่งออก จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

               เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2563​ นายสุรพงษ์ พินิจมนตรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหารือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก โดยนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงคัดแยกมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก บ้านหนองเต่า ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงสถานการณ์ และปัญหาที่ไม่สามารถส่งออกมะม่วงได้เช่นปีที่ผ่านมา เนื่องจากประสบผลระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อยู่ประมาณ 65 ราย พื้นที่ปลูกมะม่วง จำนวน 1,554 ไร่ โดยมีมะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 1,330 ไร่ มะม่วงโชคอนันต์ จำนวน 124 ไร่ มะม่วงเขียวเสวย จำนวน 80 ไร่ มะม่วงพันธุ์​อื่น ๆ จำนวน 20 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ทางกลุ่มจะปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกโดยตรงให้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 60% , ญี่ปุ่น จำนวน 30% , ยุโรป จำนวน 10% โดยในที่ประชุมสรุปปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในครั้งนี้ ได้แก่ 1.เรื่องโรคระบาดซึ่งมีผลกระทบต่อการส่งออกโดยตรง 2.เรื่องคำสั่งซื้อที่ยังไม่มีเข้ามาตามจำนวนที่เก็บเกี่ยวได้ 3.มะม่วงช่วงนี้มีขนาดเล็กทำให้สินค้าจำหน่ายยาก และไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ เกษตรกรจึงต้องการให้หน่วยงานภาครัฐได้ช่วยกระจายสินค้าในส่วนคำสั่งซื้อที่ยังไม่สามารถกระจายได้
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แนะนำให้เกษตรกรได้รักษามาตรฐานโดยการคุมคุณภาพสินค้า , บรรจุภัณฑ์​ ให้เป็นมาตรฐานส่งออก เช่นเคย ติดสติ๊กเกอร์ทุกลูก เพื่อบ่งบอกถึงแหล่งที่มาว่านี่คือ มะม่วงบ้านแฮด เพื่อสร้างเอกลักษณ์และคงคุณค่าและป้องกันการแอบอ้างจากมะม่วงที่อื่นได้ ส่วนเรื่องราคาหากมะม่วงมีขนาดเล็กลงต้องปรับราคาให้สามารถขายแข่งกับจังหวัดอื่น ๆ ที่มีมะม่วงจำหน่ายเช่นกันได้ โดยได้มอบให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดช่วยดูแลการกระจายสินค้าช่วยเกษตรกรต่อไป และมอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เสนอปัญหาในที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ และช่วยกระจายสินค้าในส่วนของสภาเกษตรกรทุกจังหวัดทั่วประเทศก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงชาวบ้านแฮดได้รับออเดอร์เพิ่มขึ้น

สภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมหารือโครงการอบรมการจัดการระบบฟาร์มโคเนื้อให้ได้รับมาตรฐาน

              เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 นายสุทธีร์ บุญลอย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมปรึกษาหารือโครงการอบรมการจัดการระบบฟาร์มโคเนื้อให้ได้รับมาตรฐาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ อ.สำโรงทาบ พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ โดยจากการประชุมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2562 สภาเกษตรกรกรจังหวัดสุรินทร์ ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปประเด็นปัญหาภาคการเกษตรที่สะท้อนจากเกษตรกร ต.หนองฮะ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยประเด็นสำคัญคือ เกษตรกรตำบลหนองฮะได้รับผลกระทบจากข้อตกลงทางการค้าเสรี (FTA) เช่น พันธุ์โคเนื้อที่ยังด้อยคุณภาพ , ระบบมาตรฐานฟาร์มที่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานและโรงชำแหละโคเนื้อที่ได้รับมาตรฐาน เป็นต้น โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำข้อเสนอถึงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบผู้เลี้ยงโคเนื้อจากข้อตกลงทางการค้าเสรี (FTA) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในตำบลหนองฮะ ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมที่จะประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนา และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน