ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

สภาเกษตรกรแห่งชาติสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิตผ่านระบบออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถนำผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ส่งขายผู้บริโภคในระหว่างที่ภาครัฐมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ โดยการสำรวจและรวบรวมข้อมูลผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประสานงานเสนอข้อมูลผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์สื่อที่จัดทำผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น เวปไชต์ /เพจ Facebook ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ไลน์กลุ่ม และช่องทางออนไลน์อื่นๆ โดยขณะนี้ได้ผลสำรวจและรวบรวมข้อมูลผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่เข้าร่วม 57 จังหวัด 498 รายการสินค้า ซึ่งผู้สนใจในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรสามารถรับชมและช่วยอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรได้โดยตรง ผ่านเฟซบุ๊ก “เดินหาสินค้าเกษตร”หรือ www.facebook.com/Agriproducts.from.farmer

 

สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับผลผลิตมะม่วงจากเกษตรกรกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการตลาดจากไวรัสแพร่ระบาด

               เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2563 นายสิทธิพร จริยพงศ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับผลผลิตมะม่วง อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้ เขียวเสวย และมหาชนก จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงส่งออกจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด โดยนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานรับมอบ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวได้รับผลกระทบและประสบปัญหาจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาระบาดไม่สามารถส่งออกมะม่วงไปยังตลาดต่างประเทศได้ จึงแก้ปัญหาด้วยการกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายสหกรณ์ต่างๆ ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาระบาด โดยกระจายมะม่วงคุณภาพระดับยอดเยี่ยมหรือเกรดพรีเมียมจำนวน 9 ตัน หรือ 9 พันกิโลกรัม และในอนาคตจะมีการส่งสินค้าเกษตรในพื้นที่ไปยังจังหวัดในพื้นที่อีสานใต้เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรต่อไป

 

สภาเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือ ขอเชิญสมัครโครงการพิเศษเรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ กับ ม.พะเยา

               สำนักงานสภาเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา ขอเชิญผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ปริญญาตรี 2 ปี) โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการด้านการผลิต การปรับปรุงพันธุ์ การอารักขาพืช และการจัดการผลผลิต โดยเฉพาะพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนการทำการเกษตรยังชีพตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งระบบการเพิ่มผลผลิตและธุรกิจด้านการเกษตร โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบเท่า เป็นสมาชิกสภาเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน หรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์ด้านการเกษตรอย่างน้อย 3 ปี มีอายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) และมีสัญชาติไทย ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค (แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา) เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ โดยมีการจัดการเรียนการสอน การเทียบโอนผลการเรียน และสามารถเทียบประสบการณ์การทำงานได้ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://th.city/tAo1ZK หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.agri.up.ac.th โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พ.ค.2563 ประกาศรายชื่อวันที่ 15 พ.ค.2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3247

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน