ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อวยพรปีใหม่ 2564

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ถึงเกษตรกรไทย โดยระบุว่า ท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 ระบาดตั้งแต่ต้นปีจนถึงบัดนี้สถานการณ์เหมือนจะดีขึ้น แต่ไม่มีใครยืนยันได้ว่าจะยุติเมื่อไหร่ ทุกคนทุกฝ่ายได้รับผลกระทบหมด ขอให้พี่น้องเกษตรกรจงมีสติ ศึกษาหาข้อมูลรอบด้านเพื่อนำข้อมูลมาตัดสินใจปรับปรุงการผลิตของตนเองให้ดีขึ้น (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)

สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามบันทึกความร่วมมือ บูรณาการสร้างความเข้มแข็งชุมชนพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกความร่วมมือ “เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภาคใต้ , สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายประชาสังคมชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ และ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมชฎา แอด นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในการสร้างพื้นที่รูปธรรมระดับตำบล จังหวัด สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจัดการตนเอง ด้านแผนพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารและความมั่นคงทางอาหาร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ภาคใต้ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายทุกมิติร่วมกันเป็นปัญหาร่วมในจังหวัดและภาค(ภาคใต้) และเพื่อจัดทำฐานข้อมูลร่วมของทั้ง 5 องค์กร ด้วยแนวทางการดำเนินงานภารกิจในส่วนของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้แก่ การสร้างกระบวนการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในการสร้างพื้นที่รูปธรรมระดับตำบล จังหวัด สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจัดการตนเอง ด้านแผนพัฒนาเกษตรกรรม 14 จังหวัดภาคใต้ , ร่วมกันติดตาม หนุน เสริมการทำงานและการจัดทำระบบข้อมูลร่วมกัน เช่น ด้านแผนพัฒนาเกษตรกรรม 14 จังหวัดภาคใต้ สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจัดการตนเอง เป็นต้น

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2563 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเพื่อทราบ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องจังหวัดขอนแก่น , ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินจากกลุ่มสภาเกษตรกรจังหวัดในภาคกลาง และการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จากคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2563 , ข้อเสนอแนวทางการดำเนินโครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” , โครงการสนับสนุน SME รายย่อย เรื่องเพื่อพิจารณา การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้านประมง(ครั้งที่ 9) , การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 , การแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

…………………………………………………

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน