ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

สภาเกษตรกรจังหวัดนครพนมจัดอบรมโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพอาชีพเกษตรกรรม (การเลี้ยงปลานิล-ปลาดุกบิ๊กอุย)

          นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพอาชีพเกษตรกรรม (การเลี้ยงปลานิล-ปลาดุกบิ๊กอุย) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง จ.นครพนม โดย นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีเปิด ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้กรรมวิธีกระบวนการการเลี้ยงปลานิล ปลาดุกบิ๊กอุยให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพสูงสุดและยังเป็นการต่อยอดพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายนำไปต่อยอดพัฒนาอาชีพต่อไป โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ รวมทั้งร่วมกันวางแผนการทำงาน โครงการที่เป็นประโยชน์ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมอบเกียรติบัตรให้กับเกษตรกรต้นแบบเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนมอีกด้วย โดยมีเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคอีสาน เข้าร่วม

สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาเปิดงานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มครบวงจร Palmex Thailand 2020 ครั้งที่ 10

          นายสุทิศ พงษ์จีน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธ.ค. 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดงานมหกรรมการแสดงสินค้าอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในโลก plamex thailand 2020 ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ ภายในงานรวบรวมบริษัทชั้นนำในธุรกิจน้ำมันปาล์มตั้งเเต่ต้นน้ำสายการผลิต ทั้งระดับนานาชาติและในประเทศเข้าด้วยกัน เพื่อนำเทคโลยีล่าสุดและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาเพื่อช่วยผลักดันการผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศ ซึ่งมีสินค้าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่า 80 แบรนด์ มีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานมากกว่า 1,300 คน จากองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

          สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 23 ธ.ค.63 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล 310 ชั้น 3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำหรับการประชุมครั้งนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อทราบเรื่อง ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องจังหวัดขอนแก่น , ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินจากกลุ่มสภาเกษตรกรจังหวัดในภาคกลาง และการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จากคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2563 , แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของจังหวัดบุรีรัมย์ , ข้อเสนอแนวทางการดำเนินโครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” , โครงการสนับสนุน SME รายย่อย เรื่องเพื่อพิจารณา การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้านประมง (ครั้งที่ 9) , การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 , การแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นต้น

…………………………………………………

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน