ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรฯ เปิดประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ครั้งที่ 2/2562                ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ครั้งที่ 2/2562 ณ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคม เกษตรกร ชาวนา ศูนย์ข้าวฯ จากทั่วประเทศ เข้าร่วม โดยในการประชุมได้พิจารณาการพัฒนาการเกษตรเพื่อการผลิตข้าวที่ยั่งยืน , การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตข้าว , การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่ , แนวทางการยกระดับคุณภาพข้าวของชุมชนและอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของชาวนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น ( ปล่อยเสียง ประพัฒน์ ) สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีร่วมจัดงาน ปาล์มแม็กซ์ ไทยแลนด์ 2019                นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ผู้แทนสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มประเทศไทย กล่าวว่า งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรฯ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น” รุ่นที่ 2 ระหว่าง 13 – 19 ส.ค.นี้                เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น” รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 ส.ค.62 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการปฏิบัติงาน” พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายวิทยา ประจันตะเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ บรรยาย เรื่อง “บทบาทการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร” และ ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และทีมงานจัดกิจกรรมกลุ่มและบรรยาย เรื่อง “การเรียนรู้พื้นฐานเพื่อก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง” […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาภัยแล้งด้วยระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นวาระจังหวัด                นายบุญศรี สุขวาปี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 ส.ค.62 สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กอ.รมน.จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พลังงานจังหวัด ศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทัพภาคที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งในการประชุมสัมมนาฯ จะทำให้เกษตรกร และผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจต่อแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มากขึ้น ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานฯ ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพภาคที่ 2 และศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียง- เหนือ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นวาระจังหวัดอย่างยั่งยืน สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เปิด “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น”                นายสมศักดิ์ คุณเงิน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรฯ นำเกษตรกรเข้าหารือ ก.เกษตรฯถึงแนวทางส่งเสริมเกษตรกรผลิตผักและผลไม้ไปประเทศแถบยุโรปตามมาตรฐานการส่งออก                เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะสมาคมผู้ประกอบการพืชผักและผลไม้ไทย ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก เข้าพบ นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานส่งออกผักและผลไม้ไปยังประเทศแถบยุโรป โดยเป้าหมายการส่งออกในช่วงแรกคือ กะเพรา โหระพา มะเขือ พริก เป็นต้น โดยสภาเกษตรกรได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าร่วมดำเนินการ และกลุ่มได้ดำเนินการขอมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัยตามระบบจัดการคุณภาพหรือ GAP ซึ่งเมื่อตรวจดูพืชที่ปลูก ผู้แทนสมาคมได้ให้คำแนะนำในการผลิต การดูแล การตัดแต่ง การเก็บผลผลิต และได้ตกลงกับเกษตรกรในการรวบรวมผลผลิตตามขนาด ปริมาณ คุณภาพ ราคาที่ตกลงกัน โดยได้นำร่องส่งออกไปยุโรปครั้งแรกเมื่อเดือน พ.ค.2562 แล้ว   สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 6 – 8 ส.ค. […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรฯร่วมกับกรมเจรจาการค้าฯจัดเสวนา “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 6” ณ จ.สงขลา                ระหว่างวันที่ 22 – 24 ก.ค.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่ร่วมกับน.ส.บุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 6” ณ จ.สงขลา โดยได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร “วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ” อ.จะนะ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาออก” แปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงเบา อ.สิงหนคร และ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมใยตาลสทิงพระ(กลุ่มโหนดทิ้ง)” แปรรูปผลิตภัณฑ์ตาลโตนด อ.สทิงพระ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้แจ้งให้กลุ่มเกษตรกรทราบถึงประโยชน์ของความตกลงการค้าเสรี(เอฟทีเอ) ในการขยายการส่งออกให้กับสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศต่างๆ ที่ไทยทำเอฟทีเอด้วย 13 ฉบับกับ 18 ประเทศ ส่วนใหญ่ได้ลดหรือยกเลิกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยแล้ว จึงเป็นโอกาสของสินค้าเกษตรไทยในการขยายตลาดและส่งออกไปยังประเทศเหล่านั้น และจัดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจากเอฟทีเอ” , “ทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดเอฟทีเอ” […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรฯร่วมกับม.เชียงใหม่ ส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร พร้อมสนับสนุน “โครงการทายาทเกษตรกร”                เมื่อวันที่ 19 ก.ค.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกำหนดแผนงานหรือโครงการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และความชํานาญในการประกอบอาชีพ และให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปและการตลาดเพื่อยกระดับอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้บุตรหลานเกษตรกร เกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร และบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ได้มีการศึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามบทบาทภารกิจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในอาชีพและการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ตลอดจนให้ความร่วมมือใน “โครงการทายาทเกษตรกร” ให้บุตรหลานเกษตรกร มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการนำผลงานวิจัยด้านการเกษตร สู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่ รวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านยุทธศาสตร์ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรฯ เสิร์ฟ “ไผ่” ผูกใจเกษตรกรเหนือ – ใต้ ใช้ประโยชน์ได้ตลอดชีวิต               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรฯได้จัดโครงการให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องไผ่ เศรษฐกิจของไผ่ที่จังหวัดภาคใต้หลายจังหวัดและมีผู้นำกลุ่มเกษตรกรได้เดินทางไปดูงานที่ภาคเหนือโดยเมื่อ 3 ปีที่แล้วเกษตรกรจากภาคใต้ได้นำกล้าไผ่ซางหม่นไปลองปลูกที่จังหวัดยะลา ปรากฏว่าไผ่เจริญเติบโตและแตกกอเร็วมากกว่าที่ภาคเหนืออาจด้วยสภาพดินและน้ำน่าจะดีกว่า เกษตรกรจึงสนใจว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจไผ่ได้อย่างไร จึงเสนอเรื่องโมเดลการทำหัตถกรรมการทำประโยชน์จากไผ่อย่างง่ายและนำไปสู่การทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรผสมผสานผ่าน “การปลูกไผ่เศรษฐกิจ” พืชแห่งอนาคต (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์) สภาเกษตรกรจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคอีสาน ณ จ.บุรีรัมย์               ระหว่างวันที่ 8 – 10 ก.ค.62 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคอีสานสู่การสร้างแนวทางความเข้าใจการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดย ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ มอบนโยบายการทำงานปี 2563 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรแห่งชาตินำเกษตรกรเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานโล่รางวัลศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560                เมื่อวันพุธที่ 3 ก.ค.62 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะบุคคล และเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นซึ่งผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการ “คัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานโล่รางวัลศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ราย ได้แก่นายมโนชญ์ เทศอินทร์ ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ จ.พะเยา , นางชลาลัย ทับสิงห์ ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ จ.นครสวรรค์ , นายนิมิต ทักโลวา ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.อุดรธานี , นายวีระพล กมลรัตน์ ประธานศูนย์เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ แห่งประเทศไทย(สวนส่างฝัน) จ.อำนาจเจริญ , […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะเนื้อ                เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทราบถึงแนวทางการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการพาณิชย์และทิศทางการตลาดแพะเนื้อไปได้ดี โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 40 คน อย่างไรก็ตาม การจัดโครงการอบรมดังกล่าวมีเวทีเสวนา เรื่อง “ การเลี้ยงปศุสัตว์ร่วมในสวนยางพารา/สวนปาล์มน้ำมัน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงแพะให้ได้คุณภาพ ” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่มีความรู้และผู้ที่ปฏิบัติจริง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การเตรียมการขอรับการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563”                ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง […]

1 2 3 4 16