ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

สภาเกษตรกรจังหวัดพะเยาเปิดโครงการ “การขับเคลื่อนองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด กลุ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน”

               เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมและบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนองค์กร/ขับเคลื่อนงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ภายใต้เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด กลุ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน” โดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 ก.ค.2563 ณ ภูกลองฮิลล์ รีสอร์ท ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ประธานและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 80 คน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัด และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ขับเคลื่อนงานให้เป็นที่ประจักษ์ ปฏิบัติงานเชิงรุก และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน ขับเคลื่อนการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของสภาเกษตรกร

สภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อนุรักษ์ดินและน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม

              เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2563 นายชยพล ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อนุรักษ์ดินและน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายตุ้ย กล้วยทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เป็นประธาน ณ สระประปา บ้านชำปะโต หมู่ 3 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และกล้าไม้ พันธุ์ไม้มาร่วมกันปลูกโดยรอบบริเวณ เนื่องจากสระประปา บ้านชำปะโต เป็นแหล่งน้ำสาธารณะสำหรับกักเก็บน้ำเกิดประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง การปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินบริเวณคันคลองและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้อนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืน หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ สถานศึกษา ธ.ก.ส. ตชด.บ้านชำปะโต ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลหารือการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมกับพืชอัตลักษณ์ในพื้นที่

              เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2563 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เปิดประชุมหารือเรื่องการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมกับพืชอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดสตูล 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวอัลฮัมดุลิลละห์ พริกไทยดำ(สุไหงอุเป) และจำปาดะ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล อ.เมือง จ.สตูล โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคภาคใต้(ศวภ.3) สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าร่วมชี้แจงและนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับพืชอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้นวัตกรรมพืชอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดสตูล ทั้ง 3 ชนิด ให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน