ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับซูเปอร์โพลสำรวจความคิดเห็นเกษตรกรต่อเงินกู้งบฟื้นฟูสี่แสนล้านบาท

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่าจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสำรวจความคิดเห็นด้านการเกษตร” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 มิ.ย.2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จนนำสู่การสำรวจภาคสนาม เรื่องความคิดเห็นเกษตรกร ต่อเงินกู้งบฟื้นฟูสี่แสนล้านบาท กรณีศึกษาตัวอย่างเกษตรกรทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน จำนวน 1,484 ตัวอย่าง ความต้องการของเกษตรกรต่อรัฐบาลในการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูสี่แสนล้านบาท เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.2 ต้องการให้อุดหนุนเกษตรกรรายย่อย ผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รองลงมาคือร้อยละ 96.9 ต้องการให้จัดตั้งกองทุนสร้างเกษตรรุ่นลูกหลานและแรงงานคืนถิ่น ร้อยละ 96.1 ต้องการใช้งบฟื้นฟูฯ ทำเกษตรผสมผสาน ตามทฤษฎีใหม่ ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ร้อยละ 95.8 ต้องการกระจายงบฟื้นฟูฯ ให้ทั่วถึง ไม่ลงกลุ่มเดิม ร้อยละ 95.3 ต้องการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 94.6 ต้องการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ร้อยละ 92.6 ต้องการ ส่งเสริมช่องทางขายสินค้าเกษตรออนไลน์แบบถ้วนหน้า และร้อยละ 90.8 ต้องการ สนับสนุน ชุมชนเป็นเจ้าของโรงงานแปรรูปผลผลิตเกษตรและพลังงานชีวมวล เกษตร โรงไฟฟ้าชุมชน ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.2 ระบุไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการขอใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูสี่แสนล้านบาทเลย ในขณะที่เพียงร้อยละ 18.8 เท่านั้น ระบุมีส่วนร่วม ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.9 ต้องการค่อนข้างมากถึงมากที่สุดในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้เงินกู้งบฟื้นฟูสี่แสนล้านบาท ในขณะที่ร้อยละ 27.1 ต้องการค่อนข้างน้อยถึงไม่ต้องการเลย ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.8 กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุดอาจจะเกิดการทุจริตคอรัปชั่นในการใช้เงินกู้งบฟื้นฟูสี่แสนล้านบาท ในขณะที่ ร้อยละ 18.2 กังวลค่อนข้างน้อยถึงไม่กังวลเลย โดยทิศทางข้างหน้า สภาเกษตรกรแห่งชาติจะได้ร่วมกับสำนักวิจัยซูเปอร์โพลจะทำการสำรวจ วิจัย ติดตาม ซึ่งความพึงพอใจของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องต่อไป

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักชีวภาพ”

          นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักชีวภาพ” ตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดินสู่การปลูกพืชผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2563 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองนาหมอน หมู่ที่ 8 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นผลการดำเนินการสืบเนื่องจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลราษฎร์นิยมและดำเนินการสำรวจ รวบรวมและติดตามข้อมูลปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พบปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรมของกลุ่มเกษตรกร ขาดการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพดิน ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น จึงถือเป็นความจำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยได้รับการตรวจสอบคุณภาพดินและปรับปรุงบำรุงตามความเหมาะสมสู่การปลูกพืชผักปลอดภัยอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

          สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 24 มิ.ย.63 ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำหรับการประชุมครั้งนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะพิจารณาเรื่องกรอบการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2565-2569 , กรอบแผนการปฏิบัติการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2564-2569 , ความคืบหน้าแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ในฤดูการผลิต ปี 2563 , ความคืบหน้าข้อเสนอมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก , ความคืบหน้าการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ เป็นต้น

 

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน