ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

 

สภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีเร่งแก้ไขภัยแล้งพื้นที่เกษตรไม้ผล 455 ครัวเรือน 1,667 ไร่

               นายโอภาส ชาญยงค์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรว่าพื้นที่ทางการเกษตรชนิดไม้ผลในเขต ต.ไม้เค็ด ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งส่งผลให้ผลผลิตภาคการเกษตรได้รับความเสียหาย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง กระท้อน และขนุน รวมทั้งเป็นแหล่งจำหน่ายกิ่งพันธุ์ที่มีชื่อเสียง โดยมีเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 455 ครัวเรือน ประกอบด้วย เกษตรกร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 พื้นที่การเกษตรเสี่ยงได้รับความเสียหาย จำนวน 1,667 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียน จากปัญหาภาวะวิกฤตการขาดแคลนน้ำในครั้งนี้จึงได้ประสานความร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 8 พ.ค.63 เพื่อดำเนินการจัดหาน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร จนนำสู่เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ประกอบด้วยรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 16 คัน ใช้ในภารกิจบรรทุกน้ำเติมลงบ่อให้กับเกษตรกร 455 ราย จำนวน 450 บ่อ โดยเริ่มภารกิจตั้งแต่วันที่ 1 – 9 มิ.ย.2563 รวมปริมาณน้ำที่ให้การช่วยเหลือทั้งหมด 2,730,000 ลิตร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรอย่างทั่วถึงโดยเร่งด่วน

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางจัดอบรมการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ 2 รุ่น เดือน มิ.ย.นี้

               สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางจัดอบรมการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิ.ย.2563 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิ.ย.2563 โดย ผศ.ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องไผ่ก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะมาบรรยายให้ความรู้เรื่องควรทราบเกี่ยวกับการใช้ไผ่ การนำไปใช้ในงานสถาปัตยกรรม ข้อควรระวัง , การออกแบบโดยใช้หุ่นจำลอง การพัฒนาข้อต่อ , และวันที่ 2 ของการอบรมจะเป็นการปฏิบัติ เช่น การเตรียมไม้ ตัดไม้ ประกอบไม้ การสร้างงานกลุ่ม รวมทั้งการนำเสนองาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ซึ่งผลจากการอบรมจะนำสู่การพัฒนาให้เกษตรกรผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดต่อไปในอนาคต ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 5218

 

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรมหลักสูตร BOOTCAMP FOR TRAINIERS กับ Shopee 10 มิ.ย.63

               สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บูรณาการงานผลักดันสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาล จึงได้จัดอบรมหลักสูตร BOOTCAMP FOR TRAINIERS กับ Shopee ในระหว่างวันที่ 10-17 มิ.ย.63 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเข้าร่วมรับการอบรมดังกล่าว จำนวน 145 คน จาก 74 จังหวัด ภายหลังการอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจะเป็นผู้ให้คำแนะนำเกษตรกร จำนวน 146 องค์กร สร้างร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ Shopee เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตร 431 รายการ ต่อไป

 

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน