ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3 โครงการ งบประมาณกว่า 1,200 ล้านบาท

          สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3 โครงการ งบประมาณ 1,295,571,500 ล้านบาท โดยขับเคลื่อนโครงการด้วยหลักการ คือ เพื่อตอบโจทย์นโยบาย การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบโควิด-19 , แผนงาน/กิจกรรมชัดเจน ปฎิบัติภายใต้อำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น และเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการโครงการเชิงบูรณาการโดยใช้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางร่วมกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.โครงการไผ่ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก (งบประมาณ 854,950,000 บาท) เพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่และการตลาด 2.โครงการสร้างผู้ประกอบการสินค้าเกษตรสู้โควิด-19 สู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน(งบประมาณ 322,280,000 บาท) เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ขององค์กรเกษตรกรจากการขายสินค้าเกษตรทางออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , เพื่อสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรและเครือข่ายสภาเกษตรกรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ โดยการใช้แพลตฟอร์ม ฐานข้อมูล หลักวิชาการและเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการตลาด นำสู่การบูรณาการส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ตรงตามความต้องการของตลาด , เพื่อองค์กรเกษตรกรเป็นฐานยกระดับเศรษฐกิจชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าเกษตร มีความยั่งยืนจากความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 3.โครงการปรับโครงสร้างพื้นฐานการผลิตด้านการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน(งบประมาณ 118,341,500 บาท) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ว่างงานจากผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดต้นทุนจากการทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรมในระดับครัวเรือน และขยายผลสู่ชุมชน

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจความคิดเห็นด้านการเกษตร” 15-19 มิ.ย.63

          สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสำรวจความคิดเห็นด้านการเกษตร” ระหว่างวันที่ 15-19 มิ.ย.2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งการจัดอบรมบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดครั้งนี้เพื่อให้สามารถจัดทำโพล สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรต่อนโยบาย กฎหมาย ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบเสนอต่อรัฐบาล โดย ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เป็นวิทยากร ภายหลังจากอบรม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะนำเสนอความเห็นของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างความเห็นของเกษตรกรสู่รัฐบาลตามบทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไป

สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรับสมัครบุตร/หลานเกษตรกรศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563

          สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปิดรับสมัครบุตร/หลานเกษตรกรเพื่อศึกษาต่อประจำภาคปีการศึกษา 2563 สำหรับบุตร/หลานเกษตรกรที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาประมง และสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี 0-3828-6878-9

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน