ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการ “พัฒนาสร้างอาชีพเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการเชื่อมโยงสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจรายครัวเรือน จ.ขอนแก่น”

          เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสร้างอาชีพเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการเชื่อมโยงสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจรายครัวเรือน จ.ขอนแก่น ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรได้มีความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร การนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ และการขนส่งสินค้าเกษตร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับขีดความสามารถ เสริมสร้างทักษะให้กับเกษตรกรในการแข่งขันและเพิ่มช่องทางเข้าถึงตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางการเปลี่ยนเกษตรดั่งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ สร้างรายได้ระดับครัวเรือนที่ยั่งยืนให้เกษตรกร
ภายในงานยังมีการบรยาย เรื่อง เกษตรพอเพียงกับแนวทางการแก้จนสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกร , การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เป็นเกษตรอุตสาหกรรม , แนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก เป็นต้น ซึ่งงานดังกล่าวมีเกษตรกร ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประมาณกว่า 500 คน

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จัดโครงการเกษตรกรราชบุรี ต่อต้านการทุจริต สร้างผลผลิตปลอดภัย

          เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2563 นายสุทิน ชฎาดำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุุรีได้จัดโครงการ “เกษตรกรราชบุรี ต่อต้านการทุจริต สร้างผลผลิตปลอดภัย” โดย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฯดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน ส่งเสริมให้เกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับของสังคม ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “การสร้างผลผลิตการเกษตรเพื่อให้มีความปลอดภัย” จากสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี , การมอบโล่รางวัลบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง และเชิดชู “โอ่งทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2563 และการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในการปฏิบัติในวิชาชีพ อีกทั้งยังมีการเปิดเวทีถาม/ตอบ เพื่อถามความคิดเห็นและรับทราบปัญหาของเกษตรกรในเรื่องต่าง ๆ ด้วย

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

          เมื่อ​วันที่​ 24 มิ.ย.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 306 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำหรับการประชุมครั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องกรอบการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2565-2569 , กรอบแผนการปฏิบัติการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2564-2569 , ความคืบหน้าแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ในฤดูการผลิต ปี 2563 , ความคืบหน้าข้อเสนอมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก , ความคืบหน้าการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือในเรื่อง CPTPP และผลการเจรจาเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชน เป็นต้น

………………………………………….

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน