ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะเนื้อ                เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทราบถึงแนวทางการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการพาณิชย์และทิศทางการตลาดแพะเนื้อไปได้ดี โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 40 คน อย่างไรก็ตาม การจัดโครงการอบรมดังกล่าวมีเวทีเสวนา เรื่อง “ การเลี้ยงปศุสัตว์ร่วมในสวนยางพารา/สวนปาล์มน้ำมัน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงแพะให้ได้คุณภาพ ” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่มีความรู้และผู้ที่ปฏิบัติจริง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การเตรียมการขอรับการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563”                ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนำเกษตรกรก้าวสู่เกษตรยุคดิจิทัล                เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) ณ ห้องรวงข้าว 204 ชั้น 2 คณะเกษตร อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรด้วยความเหมาะสม พอเพียง อย่างมีแบบแผน ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลคงไม่ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแต่จะทำให้วิถีชีวิตของเกษตรกรหรือชุมชนหรือพื้นที่ต่างๆสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงบริการที่ดีขึ้น สามารถที่จะรู้ถึงข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี (ปล่อยเสียง นายณัฐพล) สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นป้องกันภัยยาเสพติด ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น                เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นป้องกันภัยยาเสพติด ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น โดย นายสุรสิทธิ์ เคนพรม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรฯร่วมกับกรมเจรจาการค้าฯจัดเสวนา “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 5” ณ จ.ศรีสะเกษ                ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดเสวนาเรื่อง ““การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย.62 ณ จ.ศรีสะเกษ โดยศึกษาดูงานการแปรรูปสินค้าเกษตร ณ กลุ่มแปรรูปชาหอมแดง อ.ยางชุมน้อย , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรบ้านซำตารมย์ อ.กันทรลักษ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านเมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน เพื่อศึกษาดูงานการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกรพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในเรื่องความตกลงการค้าเสรี การเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การแข่งขันในตลาดการค้าเสรี (ปล่อยเสียง ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์) ขณะที่นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า เกษตรกรสามารถผลิต , แปรรูปสินค้าที่ดีมีคุณภาพและอาจเพิ่มเติมเรื่องราวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ (ปล่อยเสียง นางอรมน) สำนักงานสภาเกษตรกร จ.สตูล ประสานหาแนวทางแปรรูปข้าว “อัลฮัมดูลิลละห์” […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมปลูกกัญชาอินทรีย์แบบให้เปล่าแก่กรมการแพทย์แผนไทย 20 ไร่ 4 จังหวัด           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมหารือร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งตัวแทนจากโรงพยาบาลทั้ง 4 ภูมิภาค จนนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงกับทางกรมการแพทย์แผนไทย โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติจะปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้นส่งให้กับกรมการแพทย์แผนไทย (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)   สภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งกระบวนการ           เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2562 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มิ.ย.2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ให้กับเกษตรกรในด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยกระดับสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรฯ กรมการแพทย์แผนไทยฯ อย.ร่วมหารือแนวทางขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์           เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมหารือแนวทาง “การขออนุญาตเพาะปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตัวแทนจากสำนักงานอาหารและยา(อย.) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนซึ่งในการหารือครั้งนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติต้องการปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้น โดยได้คัดเลือก 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ลำปาง และบุรีรัมย์ โดย จ.ลำปาง จะนำร่องพื้นที่ปลูกก่อน   สภาเกษตรกรฯ ร่วมประชุมหารือเรื่องการปลูกและการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และลงนามความร่วมมือนำความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนานำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย           เมื่อ 09.00 น. […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรฯ ชงออก กม.ใหม่ ถอดกัญชา กัญชง กระท่อมจากยาเสพติด               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยมีความรู้เรื่องกัญชารักษาโรคมากขึ้น หลังจากถูกมอมเมาว่าเป็นยาเสพติดมานาน แต่ที่ล้าหลังคือเจ้าหน้าที่รัฐและระบบราชการ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สุดภาคประชาชนต้องออกแรงขับเคลื่อนเพื่อให้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นของประชาชาชน สภาเกษตรกรฯได้หารือกันเห็นว่าควรมีการออก พ.ร.บ.กัญชา กัญชงและกระท่อมแยกออกมา เพราะหากพืชเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้กฎหมายยาเสพติด จะทำให้การแก้ปัญหาต่างๆ ปลดล็อคยาก เช่น กัญชาแม้ใช้ทางการแพทย์ได้แต่ยังคงเป็นยาเสพติด ทางที่ดีออกกฎหมายใหม่เพื่อดูแลพืชทั้ง 3 ชนิด เพื่อสังคมจะได้ไม่หวาดวิตกและอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามที่ปรากกฎในกฎหมาย หากใช้ผิดประเภทต้องรับโทษ ทั้งนี้ ได้ทำการหารือกับบางพรรคการเมืองไว้บ้างแล้วซึ่งเห็นด้วยกับแนวทางนี้ หากเปิดสภา ส.ส.สามารถเสนอกฎหมายนี้ได้ทันที อย่างไรก็ตาม ไม่เชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขจะออกระเบียบหรือประกาศต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์กับทุนผูกขาด แต่อาจเพราะขาดความเข้าใจ ทำให้ดูเหมือนว่าการออกระเบียบต่างๆไปเข้าทางทุนใหญ่มากกว่าประชาชน ซึ่งเรื่องนี้ประชาชนต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติผลักดันผักส่งออกไปยุโรป                เมื่อวันที่ 17 พ.ค..62 นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายวิทยา ประจันตะเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรฯเร่งแจ้งครอบครองและเตือนประชาชน เกษตรกร อย่าหลงเชื่อชวนเป็นสมาชิกปลูกกัญชา ย้ำยังไม่มีการอนุญาตให้ปลูก                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมาสภาเกษตรกรฯ ได้ทำความเข้าใจเรื่องแจ้งการครอบครองกัญชาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อเครือข่ายได้ระดับหนึ่งเท่านั้น และขอเตือนประชาชน เกษตรกร โปรดอย่าได้หลงเชื่อคำชักชวนจากกลุ่มไม่หวังดีที่แอบอ้างเชิญชวนให้เป็นสมาชิกเพื่อปลูกกัญชาโดยมีการเก็บค่าสมัครเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้ป่วยปลูกกัญชาได้ ปัจจุบันผู้ใช้กัญชารักษาตัวเองและเครือข่ายใต้ดินยังคงสับสนและกังวลใจที่จะเดินทางมาแจ้งครอบครองต่อ อย.เพราะเกรงว่าจะถูกเปิดเผยข้อมูลและถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะที่ของกลางก็จะถูกทำลายทิ้งทั้งหมด จึงขอให้รัฐบาลและ ก.สาธารณสุขออกมาให้ความชัดเจนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนว่าสิ่งดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น และควรรีบแจ้งเนื่องจากหมดเวลาในวันที่ 21 พ.ค.62 นี้ โดยไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทางราชการขีดความสามารถในการสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ได้เพียงปีละไม่เกิน 2,000 – 3,000 โด๊ส ขณะที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยต้องการใช้ถึง 100,000 โด๊ส สภาเกษตรกรฯจึงขอเสนอให้เครือข่ายใต้ดินที่ลักลอบสกัดน้ำมันกัญชามาแจ้งยื่นให้ทางการรับทราบ และขณะเดียวกัน ก.สาธารณสุขควรเตรียมสร้างมาตรฐานของน้ำมันกัญชาในทุกสูตร เพื่อหลังจากครบ 90 วันแล้ว จะได้ลงไปตรวจสอบมาตรฐานเพื่อพัฒนาให้ได้คุณภาพ รวมถึงตรวจสอบราคาที่เป็นธรรม (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์ ) สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ จ.ตรัง                […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ จ.อุทัยธานี           เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ หอประชุมอำเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี โดยมีสภาเกษตรกรจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง 26 จังหวัด เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนากว่า 500 คน โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้กล่าวว่า เวทีเสวนาที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องกัญชารักษาโรคและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนให้กับผู้ป่วยและผู้สนใจ ที่เลือกจัดขึ้นที่ จ.อุทัยธานี เพราะมีแพทย์ทำงานด้านนี้มาหลายปีจะได้นำประวัติคนไข้ที่มีอยู่ประมาณ 2 – 300 ราย ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง ณ วันนี้คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจกันแล้วว่ากัญชาเป็นยารักษาโรค ส่วนที่บอกเป็นยาเสพติดก็เพราะนำไปใช้ผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์จึงไม่ควรปิดกั้นสรรพคุณของกัญชา ในด้านขั้นตอนขึ้นทะเบียนยังมีปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์ ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องนี้น้อยมาก ข้าราชการในจังหวัดเองก็ให้ความสนใจน้อยและไม่ได้ทำความเข้าใจ ซึ่งเหลือเวลาขึ้นทะเบียนอีกไม่กี่วันจะหมดเขต คาดว่าน่าจะมีปัญหาผู้ป่วยมาขึ้นทะเบียนน้อยและไม่ครบถ้วน จึงขอเสนอให้ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนครอบครองกัญชาออกไป โดยอาจใช้มาตรา 44 ขยายเวลาออกไป 90 หรือ 60 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการขับเคลื่อน “การพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” ณ จ.นครศรีธรรมราช                เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อน “การพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” ณ ห้องประชุมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ได้เข้าใจในมาตรการของรัฐที่จะมีผลบังคับใช้เรื่องการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อยกระดับกัญชาจากยาเสพติดสู่ยารักษาโรค ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้ทราบถึงนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติถึงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และจะได้ทราบถึงมาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับองค์ความรู้และวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการผลิต รวมทั้งการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อรักษาโรค ตลอดจนการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้กรอบกฎหมายที่ถูกต้อง โดยในงานดังกล่าวเปิดให้ลงทะเบียน แจ้งการมีไว้ครอบครองเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วยด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีประชาชน เกษตรกร พนักงาน เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 800 คน สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร้องจังหวัดเพื่อให้แก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ                เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2562 นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ […]

1 2 3 4 5 16